Xây dựng cơ sở hạ tầng các Cụm công nghiệp ở Hà Nội

LA06.016_ Xây dựng cơ sở hạ tầng các Cụm công nghiệp ở Hà Nội


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Xây dựng cơ sở hạ tầng các Cụm công nghiệp ở Hà Nội
Chuyên ngành: Kinh tế công nghiệp
Mã số: 62.31.09.01
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Đình Trung     
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Công Hoa và PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Luận án đã chỉ ra sự giống và khác nhau cơ bản giữa quan niệm của nước ngoài và Việt Nam về Cụm công nghiệp và đã luận giải lý do sử dụng thuật ngữ cơ sở hạ tầng thay cho kết cấu hạ tầng tầng để phù hợp với Cụm công nghiệp .

Luận án đã xây dựng các nhóm tiêu chí phản ánh tình hình xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp, bao gồm
(i) Các tiêu chí về thực trạng xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp;
(ii) Các tiêu chí về thực trạng thu hút các nguồn lực vào xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp;
(iii) Các tiêu chí phản ánh hiệu quả thực tế và tác động của cơ sở hạ tầng  Cụm công nghiệp  đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Luận án đã đưa ra các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến xây dựng cơ sở hạ tầng  Cụm công nghiệp như:
(i) Điều kiện tự nhiên của vùng;
(ii) Đặc điểm kinh tế- xã hội của địa phương;
(iii) Chính sách của Nhà nước và sự cụ thể hóa các chính sách Nhà nước trung ương tại địa phương;
(iv) Nhu cầu gia nhập của các cơ sở sản xuất kinh doanh và khả năng phát triển của các Cụm công nghiệp ;
(v) Vị trí đặt Cụm công nghiệp;
(vi) Thời gian và tốc độ giải phóng mặt bằng;
(vii) Chất lượng xây dựng công trình.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

Từ nghiên cứu thực tế các Cụm công nghiệp tại Hà Nội, luận án đã  đề ra các biện pháp đồng bộ, đúng hướng nhằm đẩy nhanh và tăng cường hiệu quả hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp ở Hà Nội, trong đó có một số điểm mới đó là:

1) Để nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp cần coi trọng công tác quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp và quy hoạch chi tiết xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp theo nguyên tắc: (i) Gắn với mục tiêu chung của Thành phố; (ii) Quy mô phải phù hợp theo từng giai đoạn; (iii) Đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất; (iv) Đảm bảo tính khả thi, thực tiễn và tuân thủ các quy định của Nhà nước.

2) Để nâng cao chất lượng công trình các Cụm công nghiệp, cần phải xây dựng và thực hiện, tuân thủ chỉ tiêu chất lượng trong xây dựng công trình của cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp như: (i) Thiết kế mẫu Cụm công nghiệp; (ii) Phân khu chức năng trong Cụm công nghiệp; (iii) Yêu cầu mỗi Cụm công nghiệp phải xây dựng trạm xử lý nước thải.

3) Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng các Cụm công nghiệp cần tập trung vào giải quyết nhanh gọn từng khâu từ chuẩn bị đầu tư xây dựng; giải phóng mặt bằng đến xây dựng cơ sở hạ tầng.

4) Để hoàn thiện chính sách hỗ trợ xây dựng và phát triển Cụm công nghiệp, Thành phố Hà Nội cần có chính sách ưu đãi cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp; hỗ trợ về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào và trong hàng rào Cụm công nghiệp; nâng mức hỗ trợ cho các Cụm công nghiệp; Tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng được vay vốn ưu đãi từ ngân hàng theo tiến độ của dự án.

5) Kiến nghị đối với Chính phủ sớm ban hành Quyết định một số cơ chế chính sách, hỗ trợ phát triển Cụm công nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng; bổ sung các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vào danh mục các dự án được vay vốn ưu đãi; ban hành các văn bản dưới luật để hướng dẫn cụ thể về bảo vệ môi trường Cụm công nghiệp

————

Innovative features of the thesis

Title of doctorial thesis: Infrastructure construction of Industrial complex in Hanoi
Major: Industrial Economics
Course Code: 62.31.09.01
Assoctiate PHD : Nguyen Đinh Trung
Advisor : Associate professor .Phd. Lê Công Hoa & Associate professor .Phd. Nguyễn Văn Phúc

New academic, theoretical contributions

The thesis has built a group of criteria reflecting the ICs infrastructure construction, including

(i) Indicators on the status of ICs infrastructure construction;
(ii) Indicators on real resources attraction into ICs infrastructure construction;
(iii) Indicators on the actual result and effect of ICs infrastructure on business activities of enterprises.

The thesis finds out major factors affecting ICs infrastructure construction such as:

(i) the region’s natural conditions,
(ii) social- economic characteristics of local society,
(iii) State policy and local objectification of the central state policies;
(iv) the demand for entry of production facilities and development capabilities of ICs;
(v) Location of ICs;
(vi) Duration and speed of clearing sites;
(vii) The quality of ICs infrastructure construction.

Findings, new proposals drawn from the results of the thesis research
The thesis has proposed synchronous solutions, in the right direction to accelerate and enhance performance of ICs infrastructure construction in Hanoi, with some new features:

1) To improve the quality of ICs infrastructure construction, the master development planning and detailed planning of ICs infrastructure construction ICs should be considered with following principles: (i) Associating with general objectives of City, (ii) Scale must be suitable in each period; (iii) Ensuring uniformity and consistency; (iv) Ensuring the feasibility, practicality and compliance with state regulations.

2) To improve the quality of ICs, it is necessary to build, implement and comply with quality standards in the construction of ICs infrastructure such as: (i) ICs design, (ii) Functional area in ICs, (iii) Sewage treatment plants requirement for each IC.

3) To speed up infrastructure construction, ICs need to focus on quick resolution from each stage from investment preparation for construction; site clearance to construct infrastructure.

4) To improve policy of supporting construction and development of ICs, Hanoi should have preferential policies for investment in building infrastructure ICs, support the construction of infrastructure outside the fence and inside the fence of ICs; increase support for ICs; create favorable conditions for eligible infrastructure construction projects to have preferential loans from banks along with progress of projects.

5) Recommendations for the government to issue policies supporting the development of ICs and infrastructure construction, and to add more investment projects of infrastructure construction into a list of priority projects getting preferential loans treatment; to promulgate legal documents for specific guidance on environmental protection of ICs.

LA06.016_ Xây dựng cơ sở hạ tầng các Cụm công nghiệp ở Hà Nội

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *