Xây dựng chiến lược phát triển Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Công chánh đến năm 2015

ThS01.051_Xây dựng chiến lược phát triển Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Công chánh đến năm 2015

MỞ ĐẦU…………………………………….. …………….. 1
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI………………………………………. ……………………………. 1
2. MỤCTIÊU CỦA ĐỀ TÀI………………………………………. ……………………….. 2
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU……………………………………… . 2
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……………………………………… ………………. 2
5. BỐ CỤC LUẬN VĂN………………………………………. …………………………….. 2
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC
KINH DOANH……………………………………… ……………………………………… 4
1.1KHÁI NIỆM VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC………….. 4
1.1.1Khái niệm chiến lược……………………………………. ……………………………… 4
1.1.2 Khái niệm quản trị chiến lược……………………………………. ………………….. 5
1.2 VAI TRÒ CHIẾN LƯỢC……………………………………. …………………………… 5
1.3 PHÂN LOẠI CHIẾN LƯỢC……………………………………. ……………………… 5
1.3.1 Chiến lược cấp công ty……………………………….. 5
1.3.2 Chiến lược cấp kinh doanh……………………………………… ……………………. 6
1.3.3Chiến lược cấp chức năng……………………………………… …………………….. 6
1.4 QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC……………………………………. ….. 6
1.4.1 Xác định sứ mạng của tổ chức…………………………………….. ………………… 6
1.4.2 Xác định mục tiêu chiến lược……………………………………. ………………….. 8
1.4.3Phân tíchmôi trường bên ngoài…………………………………….. ………………. 8
1.4.3.1 Môi trường vĩ mô……………………………………….. …………… 8
1.4.3.2 Môi trườngvi mô……………………………………….. ………….10
1.4.4Phân tíchyếu tố bên trong……………………………………… ……………………..13
1.4.5.Xây dựng và lựa chọn chiến lược……………………………………. ……………..15
1.4.5.1Các công cụ để xây dựng chiến lược……………………………………. ………15
1.4.5.2Lựa chọn chiến lược……………………………………. …………………………….21
TÓM TẮT CHƯƠNG1………………………………….. …………………………………….22
CHƯƠNG2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
TNHH MTV CTGTCC…………………………………….. ………………………….. 23
2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MTV CTGTCC…………………………… 23
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH MTV CTGTCC……… 23
2.1.2 Cơ cấu tổ chức…………………………………….. ………………………….. 24
2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh……………………………………… . 24
2.2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI………………………… 25
2.2.1 Môi trường vĩ mô……………………………………….. ………….. 25
2.2.1.1Yếu tố kinh tế………………………………………. …….. 25
2.2.1.2Yếu tố chính trị và luậtpháp………………………………… …………….. 26
2.2.1.3Yếu tố văn hóa, xã hội……………………………………… …… 29
2.2.1.4Yếu tố tự nhiên…………………………………….. …………………. 30
2.2.1.5Yếu tố dân số- lao động……………………………. 30
2.2.1.6Yếu tố công nghệ…………………………………….. ….. 31
2.2.2Môi trường vi mô………………………. 32
2.2.2.1Đối thủ cạnh tranh……………………………… 32
2.2.2.2Khách hàng……………………………………… ……….. 35
2.2.2.3Nhà cung cấp……………………………………… ………….. 36
2.2.2.4Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng………………………………….. 37
2.2.3Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE…………….. 37
2.3PHÂN TÍCHYẾU TỐ BÊN TRONG…………………………….. 38
2.3.1 Nguồn nhân lực……………………………………… ………. 38
2.3.2Sản xuất…………………………………….. .. 41
2.3.3 Tài chính………………………………….. 44
2.3.4Marketing……………………………… …………………….. 45
2.3.5Nghiên cứu và phát triển…………………………………… 47
2.3.6Hệ thống thông tin………………………………….. 48
2.3.7 Chuỗi giá trị……………………………………… . 53
2.3.8 Năng lực cốt lõi………………………………………. …… 53
2.3.9 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong IFE…………………. 53
TÓM TẮT CHƯƠNG2……………………… 54
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH
MTV CTGTCC ĐẾN NĂM 2015………………………………………. …………… 56
3.1 DỰ BÁO NHU CẦU………………………. 56
3.2 SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU………………………….. 56
3.2.1 Sứ mạng…………………………………….. …….. 57
3.2.2Mục tiêu chiến lược………………………………. 57
3.3 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC……………………….. 58
3.4 CÁC GIẢI PHÁP…………………………………… 65
3.4.1 Đổi mới công nghệ……………………………….. 65
3.4.2 Tổ chức tốt hoạt động nghiên cứu nhu cầu thị trường………………………… 66
3.4.3 Duy trì và phát triển năng lực cốt lõi của Công ty…………………………….. 67
3.4.4Hoàn thiện quy định nội bộ, đổi mới quản lý kinh doanh…………………… 70
3.4.5 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực……………………………………… ……… 72
TÓM TẮT CHƯƠNG 3…………………………………………. …. 75
Ý NGHĨA VÀ KẾT LUẬN…………………………………….. …………………………… 76
TÀI LIỆU THAM KHẢO
CÁC PHỤ LỤC

ThS01.051_Xây dựng chiến lược phát triển Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Công chánh đến năm 2015

admin

✍✍✍ Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP. ✍✍✍ Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *