Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn

LA32.006_Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài: “Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn”

Chuyên ngành: Chính trị học. Mã số: 62 31 20 01

Nghiên cứu sinh: NGUYỄN HỮU LẬP

Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Nguyễn Văn Vĩnh

Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Văn hóa chính trị là sản phẩm sáng tạo của con người trong quá trình đấu tranh giành, giữ và sử dụng quyền lực nhà nước, ở đó có vai trò của mỗi cá nhân, đặc biệt là các lãnh tụ chính trị, danh nhân văn hóa. Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh là tổng hòa các giá trị về tư tưởng, hành vi và nhân cách chính trị mang tính Chân, Thiện, Mĩ mà Người sáng tạo ra trong quá trình đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người trên lập trường giai cấp công nhân; là sản phẩm của sự kế thừa, phát triển nhiều giá trị tiêu biểu của văn hóa chính trị truyền thống dân tộc và nhân loại, trong đó quan trọng nhất là các giá trị văn hóa chính trị của học thuyết Mác – Lênin.

Giá trị của Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh là sự thống nhất của ba nhóm giá trị: Một là, các giá trị tư tưởng. Hai là, các giá trị hành vi. Ba là, các giá trị nhân cách. Đây là những giá trị Chân, Thiện, Mĩ, có tính bền vững, tính phổ quát và đã được thực tiễn kiểm nghiệm. Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh có những đặc trưng cơ bản đó là: 1) Mang bản chất của giai cấp công nhân. 2) Hài hòa giữa tính dân tộc và tính quốc tế, tính phổ biến và tính đặc thù. 3) Thống nhất giữa những giá trị tư tưởng với những giá trị hành vi, giữa nói và làm, chú trọng nêu gương về đạo đức chính trị. 4) Thể hiện rõ tính nhân văn triệt để cả trong mục tiêu, lý tưởng, phương thức và hành động chính trị.

Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh có ý nghĩa lịch sử và hiện thực, dân tộc và thời đại sâu sắc. Với tính cách là sự thống nhất giữa văn hóa lãnh đạo và văn hóa quản lý, Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh còn có giá trị, ý nghĩa to lớn đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở xác định mục đích, yêu cầu cụ thể, luận án đề xuất một số biện pháp xây dựng văn hóa chính trị Hồ Chí Minh cho đội ngũ này như sau: 1) Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị. 2) Xây dựng môi trường văn hóa chính trị và phát huy vai trò giám sát của nhân dân. 3) Xác lập và hoàn thiện các chuẩn mực văn hóa chính trị. 4) Nâng cao nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền, phân biệt rõ chức năng lãnh đạo và quản lý làm cơ sở để hoàn thiện chuẩn mực văn hóa của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay.

BRIEF INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF DOCTORAL THESIS

Title : “Ho Chi Minh’s political culture – Theoretical and practical values”

Field of Study : Political Science Code: 62 31 20 01

PhD Candidate : Nguyen Huu Lap

Supervisor : Assoc.Prof.Dr. Nguyen Van Vinh

Training Institution: Ho Chi Minh National Academy of Politics

SUMMARY OF THE MAJOR CONCLUTIONS

Political culture is the product of human creativity in the process of struggle, keeping and use of state power, in which the role of each individual, especially the political leaders and culture celebrity. Ho Chi Minh’s political culture encompasses the value of thought, behavior and political personality in a nature of the Genuineness, the Goodness and the Beauty, which was created by the Ho Chi Minh in the fight for the national, class and human liberation at the working class’s standpoint; is a product of the inheritance and development of many typical values of tradition political culture of the nation and the world , in which the value of the political culture of the Marxist – Leninist is the most important ones.

The value of Ho Chi Minh’s Political Culture is the unity of three values: Firstly, the value of thought. Secondly, the value of behavior. Thirdly, the value of personality. These are the values of the Genuineness, the Goodness and the Beauty with the sustainability, universal and practical tests. Ho Chi Minh’s Political culture has the following basic characteristics: 1) Being the nature of the working class. 2) Harmony between nationalism and cosmopolitan, universal and particular. 3) Harmony between the ideological and behavioral values, between saying and doing, focusing on the example of political morality. 4) Demonstrate the humanity in both goals, ideals, methods and political action.

Ho Chi Minh’s political culture has the historical and reality, nation and age meanings. This is the unity of leadership and management cultures. Ho Chi Minh’s political culture has value and great significance for the team of leaders, managers in Vietnam today . Based on the specific objectives and requirements, the thesis proposes a number of measures to build the Ho Chi Minh’s political culture for this team as follows: 1) Regular training, raising the level of political qualification . 2) To develop political culture and promote the role of the people’s monitoring. 3) To establish and improve standards of political culture. 4) To raise awareness about the Vietnam Communist Party, distinguished the title of leadership and management as a basis to improve the cultural norms of the team of leaders, managers in Vietnam today .

LA32.006_Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *