Thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất ở các tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam hiện nay

LA31.004_Thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất ở các tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam hiện nay


THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài: Thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất ở các tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam hiện nay

Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

Mã số: 62.38.01.01

Nghiên cứu sinh: Trần Tiến Hải, khóa 28 (2012-2015)

Người hướng dẫn: PGS.TS.Nguyễn Cảnh Quý

Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất là quá trình hoạt động có mục đích, do cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quan hệ đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện, bằng hành vi của mình làm cho những quy định về đấu giá quyền sử dụng đất đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi thực tế, hợp pháp của các chủ thể tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Những hạn chế trong thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất ở các tỉnh Bắc Trung Bộ thời gian qua: 1) Trong định giá đất tuy đã có nhiều cố gắng, song vẫn chưa phù hợp với thị trường, giá đưa ra có khi lại quá cao, có khi lại quá thấp; 2)Việc thông báo, niêm yết quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá còn gặp khó khăn; 3) Số lượng doanh nghiệp đấu giá chuyên nghiệp được thành lập ở các tỉnh Bắc Trung Bộ còn ít; 4)Nhiều đấu giá viên vẫn còn lúng túng trong quá trình thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất; 5) Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản còn hạn chế về số lượng; 6) Sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc quản lý cá tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp chưa được chặt chẽ; 7) Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật chưa được thường xuyên, chất lượng chưa cao; 8) Việc xử lý vi phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất còn khó khăn, bất cập.

3. Các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất ở các tỉnh Bắc Trung Bộ trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay: 1) Hoàn thiện quy định pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất; 2) Nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất của đội ngũ đấu giá viên; 3)Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước; 4) Đơn giải hoá thủ tục nhằm tạo điều kiện để các chủ thể thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất; 5) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết và xử lý nghiêm minh đối với những hành vi vi phạm trong thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất; 6) Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng; 7) Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân.

BRIEF INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF DOCTORAL THESIS

Title: Implementing laws on auction of the right to land use in the North Central Provinces of Vietnam today

Field of Study: Theory and history of state and law

Code: 62.38.01.01

PhD Candidate: Tran Tien Hai

Supervisor: Assoc.Prof. Dr. Nguyen Canh Quy

Training Institution: Ho Chi Minh National Academy of Politics

SUMMARY OF THE NEW MAJOR CONCLUSIONS

1. Implementing laws on auction of the right to land use is an intentional process of activities conducted by agencies, organizations and individuals participating in the auction of land use right using their own behaviors to bring regulations on the auction of land use right into to life and to make them become legitimate and practical behaviors of actors involve in the land use right auction.

2. Limitations in the implementation of legislations on auction of land use right in the North Central province during the past time include: 1) Despite certain efforts have been made, the valuation of land’s price still not yet matching with market prices. They are either too high or too low compare to the market; 2) The notification and listing of land use right to be auctioned are in difficulties; 3) There are few number of professional auction businesses that was established in the North Central provinces; 4) Many auctioneers are confused in the process of implementing the laws auction of land use right auction; 5) Staffs working in the state management of property auctions are limited in number; 6) The collaboration between state agencies in managing professional auction agencies remains not strictly; 7) The dissemination and education of laws is not on regular basis and low in quality; 8) The handling of violations of land use right auction is difficult and insufficient.

3. Solutions to ensure the implementation of laws on land use right auction in the North Central Provinces in the context of development a socialist market economy in Vietnam today include: 1) Improving legal provisions on auction of the land use right; 2) Improving the qualifications, professional capacity and quality of the auctioneers; 3) Building a strong relationships among state agencies; 4) Simplifying procedures in order to create the conditions for relevant actors to implement laws on auction of land use right n; 5) Strengthening the inspection, checking, preliminary review, and final review and strictly handling of violations in implementing of legislations on auction of land use right; 6) Improving the leadership of Party committees; 7) Strengthening the dissemination and education of laws on auction of land use right auction for the people.

LA31.004_Thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất ở các tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam hiện nay

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *