Tái cơ cấu tổ chức các doanh nghiệp may của Tập đoàn Dệt may Việt Nam

LA08.030_ Tái cơ cấu tổ chức các doanh nghiệp may của Tập đoàn Dệt may Việt Nam


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Tái cơ cấu tổ chức các doanh nghiệp may của Tập đoàn Dệt may Việt Nam
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 62.34.05.01
Nghiên cứu sinh: NGÔ THỊ VIỆT NGA  
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS NGUYỄN NGỌC HUYỀN     2. PGS.TS. TRẦN VIỆT LÂM

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

(1)    Trong bối cảnh ở Việt Nam hiện nay, các thuật ngữ và nội hàm của khái niệm về tái cơ cấu doanh nghiệp, tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệp vẫn còn chưa thống nhất. Trên cơ sở nghiên cứu các quan điểm khác nhau đó, luận án đưa ra quan điểm riêng là tiếp cận tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệp trên cơ sở hình thành các quá trình kinh doanh. Khi thiết kế cơ cấu tổ chức theo các quá trình kinh doanh, doanh nghiệp có thể đáp ứng và thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng bởi mỗi quá trình kinh doanh là hướng tới một đối tượng khách hàng. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp chuyển từ mô hình quản trị truyền thống sang mô hình quản trị theo quá trình để điều hành doanh nghiệp có hiệu quả nhất.

(2)    Mô hình hình sao thường được sử dụng để thiết kế cơ cấu tổ chức và giải quyết các mâu thuẫn trong mô hình cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Tuy nhiên, chưa doanh nghiệp nào ở Việt Nam vận dụng năm yếu tố trong mô hình hình sao để thiết kế cơ cấu tổ chức. Bằng việc sử dụng mô hình này như một công cụ để tái cơ cấu tổ chức các doanh nghiệp, luận án đã góp phần thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp về bản chất một cách triệt để, không phải như kiểu “bình mới rượu cũ” như trước đây. Đặc biệt là vận dụng mô hình hình sao, luận án thiết kế được mô hình cơ cấu tổ chức lấy khách hàng làm trọng tâm theo các mức độ cao, thấp, trung bình, đây là quan điểm cơ bản để hình thành các quá trình kinh doanh.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu của luận án

Luận án nghiên cứu thực tế và nhận thấy:

(1) Cần có những giải pháp điều kiện để tiến hành tái cơ cấu tổ chức của các doanh nghiệp, đó là cần thay đổi quan điểm trong quản trị khi tái cơ cấu tổ chức, mà cụ thể là chuyển từ quản trị truyền thống sang quản trị hiện đại trên cơ sở các quá trình kinh doanh;

(2) Cần có những giải pháp triển khai có hiệu quả bằng việc:

– Luận án đã đưa ra lộ trình tái cơ cấu cụ thể cho các doanh nghiệp may, bao gồm các bước: xác định mục tiêu, yêu cầu, nội dung, cách thức, lộ trình chuyển đổi theo các giai đoạn và triển khai áp dụng;

– Luận án thiết kế cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp và đưa ra mô hình trực tiếp/gián tiếp lấy khách hàng làm trọng tâm để áp dụng cho các doanh nghiệp may trên cơ sở phân tích năm yếu tố của hình sao;

– Luận án thiết kế quá trình kinh doanh cho các doanh nghiệp may VINATEX trong điều kiện thực tế hiện nay.

———

THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Title of thesis: Restructuring organizational structure of garment enterprises in Vietnam Textile and Garment Group
Major: Business Administration
Code: 62.34.05.01
PhD student: Ngo Thi Viet Nga
Advisor:     1. Associate Prof.PhD. NGUYEN NGOC HUYEN    2. Associate Prof.PhD. TRAN VIET LAM

The new contribution in terms of academic, theoretical

(1) In the context in Vietnam today, terminology and inner meaning of the concept of corporate restructuring, organizational restructuring enterprises are still not agreed. Based on the researchers measured each other opinion, thesis are given access to their own view restructuring business organizations on the basis of formation of the business process. When designing the organizational structure and business processes, enterprises can satisfy customer needs because each business process is tend to customers. This is also the basis for the business in moving from the traditional management model to model of the process management to control your business most effectively.

(2) Star formation models that are often used to design the organizational structure and solve conflicts in a model organizational structure of your business. However, the model factors in stars is not used to design configuration organizational structure in Vietnam business. By using this model as a tool to restructure the business organization, thesis have contributed to change the organizational structure of your business about the nature thoroughly, not as a “new normal old wine “as before. Especially applying star formation models, thesis designed the organizational model focus on the customers as the level of high, low, average, this is the basic process to form business.

The findings, new recommendations of the thesis

Actual thesis research and found:

(1) Need to have conditional to organizational restructuring of enterprises, which are the need to change the point of restructuring organizations, specifically the transition from traditional management to modern management based on business process,

(2) Need to have solutions effectively:

– Thesis gave specific restructuring roadmap to the garment business, including these steps: identify goals, requirements, content, method, route conversion according to stage and apply in business;

– Thesis design of the enterprise model and provide model of direct / indirect focus on customers, and apply to businesses on the basis of five elements in stars;

– Thesis design business process for VINATEX garment enterprises in the current practical conditions.

LA08.030_ Tái cơ cấu tổ chức các doanh nghiệp may của Tập đoàn Dệt may Việt Nam

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *