Quản lý nhà nước đối với đất đô thị của thành phố Đà Nẵng

LA03.029_Quản lý nhà nước đối với đất đô thị của thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu đề tài là trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về QLNN đối với đất đai đô thị, đánh giá thực trạng QLNN đối với đất đô thị của thành phố Đà Nẵng, để đề xuất giải pháp hoàn thiện QLNN đối với đất đô thị của thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
1.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài có liên quan đến đề tài luận án
1.2. Các công trình nghiên cứu trong nước có liên quan đến đề tài luận án
1.3. Những kết quả đạt được và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
2.1. Những vấn đề chung về đất đô thị thành phố trực thuộc trung ương
2.2. Khái niệm, đặc điểm, nội dung và các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước đối với đất đô thị thành phố trực thuộc trung ương
2.3. Kinh nghiệm quản lý đất đô thị của một số thành phố trên thế giới, trong nước và bài học rút ra cho thành phố Đà Nẵng

Chương 3: THỰC TRẠNG ĐẤT ĐÔ THỊ VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐÔ THỊ CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và thực trạng đất đô thị của thành phố Đà Nẵng
3.2. Quản lý nhà nước đối với đất đô thị của thành phố Đà Nẵng

Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐÔ THỊ CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ĐẾN NĂM 2020
4.1. Một số quan điểm cơ bản nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với đất đô thị của thành phố Đà Nẵng
4.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với đất đô thị của thành phố Đà Nẵng

KẾT LUẬN
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

LA03.029_Quản lý nhà nước đối với đất đô thị của thành phố Đà Nẵng

admin

✍✍✍ Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP. ✍✍✍ Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *