Phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam

LA02.035_Phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án:  Phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính – Ngân hàng
Mã số: 62.31.12.01
Nghiên cứu sinh : Phùng Thị Lan Hương
Người hướng dẫn : 1.TS Đặng Ngọc Đức      2.TS Nguyễn Xuân Luật

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

(1) Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt khi Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới, thuật ngữ thị trường quốc tế có những quan điểm khác nhau. Trên cơ sở nghiên cứu các quan điểm khác nhau đó, luận án đưa ra quan điểm riêng là thị trường quốc tế không chỉ là thị trường họat động vượt khỏi phạm vi biên giới quốc gia mà ngay trong phạm vi lãnh thổ thị trường quốc tế là thị trường trong đó bất cứ họat động nào có gắn yếu tố quốc tế được coi là thị trường quốc tế. Với quan điểm trên luận án chứng minh được thị trường quốc tế trong kinh doanh ngoại tệ chính là thị trường ngoại hối.

(2) Luận án cũng chỉ ra rằng phát triển kinh doanh ngoại tệ không chỉ là sự gia tăng về số lượng và chất lượng của họat động kỳ sau cao hơn kỳ trước mà còn là sự giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ.

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

Luận án đánh giá sự phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua mức độ rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ và qua đó đánh giá sự phát triển về chất của hoạt động kinh doanh ngoại tệ.

Trên cơ sở sử dụng hệ thống các tiêu chí đã được xây dựng, luận án đã chỉ ra nhiều hạn chế trong phát triển kinh doanh ngoại tệ của các ngân hàng thương mại Việt Nam như: cơ cấu ngoại tệ sử dụng trong kinh doanh ngoại tệ mất cân đối, các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ chưa đa dạng, sức sinh lời của họat động kinh doanh ngoại tệ thấp, hệ số rủi ro cao.

Để phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của ngân hàng thương mại Việt Nam, luận án nhấn mạnh tới giải pháp nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng thương mại Việt Nam. Quy mô vốn là một trong những nhân tố thúc đẩy mở rộng kinh doanh ngoại tệ và sự cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam trên thị trường quốc tế. Ngoài ra, giải pháp nâng cao năng lực công nghệ cần được ngân hàng thương mại Việt Nam quan tâm thích đáng. Kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế là họat động phức tạp, đòi hỏi hệ thống hạ tầng cơ sở và ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động tương thích với hệ thống ngân hàng các nước trong khu vực và trên thế giới.

———–

NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS

Topic: Developing forex trade on international market of Vietnamese Commercial Banks
Major: Economics and Finance – Banking
Code: 62.31.11.01
Researcher: PHUNG THI LAN HUONG
Instructor: 1. Dr. DANG NGOC DUC     2. Dr. NGUYEN XUAN LUAT

New theoretical contribution

(1) In context of international economic integration, especially for Vietnam to be the 150th member of WTO, the term of international market has many different opinions. Based on researching those different opinions, the thesis launched its own view that the international market is not only the market operating outside the country but the activities inside the country with international is also known as the international market. With this perspective, the thesis proved that the international market in forex trade is forex market.

(2) The thesis shows that development in forex trade is not only the increase in quality and quantity but also risk reduction in forex trade.

New recommendations from the research

The thesis evaluated the development of forex trade on the international market of Vietnamese commercial banks through the level of risk of forex trade from which to evaluate the development of quality of forex trade operations.

On the basis of criteria systems, the thesis showed many limitations in forex trade development of Vietnamese commercial banks such as: foreign currency structure in forex trade is imbalance, forex trade operations is undiversified, profitability is low and high risk.

To develop forex trade on the international market of Vietnamese commercial banks, the thesis emphasized the solutions of financial potential improvement of Vietnamese commercial banks. Capital scale is one of the important factors to impulse and expand forex trade and Vietnam’s competitiveness on the international market. Besides, the solution of technological capacity improvement needs to be taken care by Vietnamese commercial banks. Forex trade on the international market is a complicated operation requiring an infrastructure system and application of information technology in accordance with the model of organization and a compatible operation mechanism with the banking system in the region and the world.

LA02.035_Phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *