Phát triển bền vững làng nghề truyền thống vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

LA07.022_Phát triển bền vững làng nghề truyền thống vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Phát triển bền vững làng nghề truyền thống vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
Mã số: 62.31.01.01
Nghiên cứu sinh: Bạch Thị Lan Anh  
Người hướng dẫn: 1. GS.TS Phạm Quang Phan, 2. PGS.TS Trần Việt Tiến

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Từ nghiên cứu lý thuyết phát triển bền vững, luận án đã đưa ra kết luận: phát triển bền vững làng nghề truyền thống phải đảm bảo kết hợp được các nội dung giữa phát triển bền vững về kinh tế  với xã hội và môi trường. Đồng thời xây dựng các tiêu chí phát triển bền vững làng nghề truyền thống trên các mặt: tăng trưởng kinh tế ổn định, tiến bộ và công bằng xã hội, khai thác tối đa các nguồn lực, sử dụng hợp lý tiết kiệm tài nguyên, hạn chế bệnh nghề nghiệp bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phát hiện mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

Từ kết quả nghiên cứu, luận án khẳng định:

Sức cạnh tranh sản phẩm làng nghề truyền thống Việt Nam thấp kém, chưa hấp dẫn vì yếu trong khâu thiết kế mẫu mã sản phẩm.

– Dưới góc độ mỹ thuật, hoạ sĩ thiết kế và các nghệ nhân chú trọng đề cao tính độc đáo, tính nghệ thuật, ý nghĩa văn hóa của sản phẩm. Nhưng coi nhẹ tính ứng dụng, tính thương mại của sản phẩm.

– Thực tế, một số làng nghề truyền thống khai thác triệt để những lợi thế hiện có: Sản xuất hàng loạt đại trà, giá rẻ những sản phẩm có mẫu thiết kế đẹp, sao chép các mẫu sản phẩm hợp thị hiếu, dẫn đến cung lớn hơn cầu. Luận án chỉ ra nguyên nhân của tình trạng trên là do chưa hình thành được mối liên kết giữa các trường mỹ thuật trong vùng với các làng nghề truyền thống.

Đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

Kết quả nghiên cứu giúp luận án tìm ra các giải pháp hữu hiệu cho phát triển bền vững làng nghề truyền thống ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Việt Nam thời gian tới:

– Làng nghề truyền thống cần có định hướng đào tạo họa sĩ thiết kế, đó chính là đầu tư cho phát triển bền vững nghề thủ công truyền thống.

– Xây dựng định hướng về chiến lược cạnh tranh các sản phẩm làng nghề truyền thống:

+ Xác định chiến lược  cơ bản lâu dài là cạnh tranh bằng sự khác biệt (differentiation). Bởi vì, thế mạnh của làng nghề là sản phẩm có tính đơn chiếc, phụ thuộc kỹ thuật cá nhân. Mẫu mã, thiết kế sản phẩm sẽ quyết định tính độc đáo.

+ Chiến lược tập trung vào trọng tâm (focus): Hiện nay, các làng nghề truyền thống đều ở tình trạng phát triển dàn trải, không xác định được khâu đột phá, trọng tâm. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, cần tập trung vào các làng nghề truyền thống có thế mạnh về xuất khẩu. Trong sản xuất tập trung khâu thiết kế; Trong lưu thông duy trì và tìm kiếm thị trường mới.

– Đề xuất hệ thống đồng bộ 9 giải pháp. Trong đó, luận án nhấn mạnh ưu tiên phát triển nhóm ngành nghề phù hợp nhu cầu thị hiếu; Có tiềm năng về thị trường trong điều kiện hội nhập, cạnh tranh quốc tế.

– Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực đã chỉ ra hướng kết hợp với Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương sẽ tạo ra nguồn lực dồi dào với chi phí thấp  trong sáng tạo mẫu thiết kế cho các làng nghề truyền thống vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ.

LA07.022_Phát triển bền vững làng nghề truyền thống vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *