Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới của lực lượng Hải quan Việt Nam hiện nay

LA31.002_Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới của lực lượng Hải quan Việt Nam hiện nay


THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên luận án: Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới của lực lượng Hải quan Việt Nam hiện nay

Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật Mã số: 62 38 01 01

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Nghiên

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan

Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Pháp chế XHCN trong hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới của lực lượng Hải quan là chế độ pháp lý, quản lý của nhà nước, trong đó hiện diện một hệ thống các quy phạm pháp luật về hoạt động phòng, chống buôn lậu của hải quan hoàn thiện, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu khách quan của lĩnh vực công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu; Cơ quan Hải quan, nhân viên Hải quan phải tích cực, tự giác tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đấu tranh phòng, chống buôn lậu; Mọi hoạt động thực thi nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống buôn lậu của hải quan phải được giám sát, kiểm soát chặt chẽ để ngăn ngừa và phòng chống vi phạm, tiêu cực, vụ lợi, lạm dụng quyền hạn nhằm đảm bảo kỷ cương, kỷ luật và hiệu lực quản lý nhà nước, đảm bảo hiệu quả của công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu.

2. Từ năm 2001 đến năm 2014, hoạt động tổ chức thực hành pháp chế trong phòng, chống buôn lậu của lực lượng Hải quan đã đạt được những thành tựu đáng kể, góp phần không nhỏ vào việc gìn giữ môi trường kinh doanh lành mạnh, đảm bảo cho sự phát triển ổn định của nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, pháp chế trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu của lực lượng Hải quan cũng đã bộc lộ nhiều vấn đề bất cập, hạn chế. Hệ thống các văn bản pháp luật có liên quan chưa hoàn chỉnh, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác chống buôn lậu còn hạn chế; một bộ phận cán bộ chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm hiệu quả công tác chưa cao, còn có trường hợp tiếp tay cho đối tượng buôn lậu…

3. Để bảo đảm tăng cường pháp chế trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới của Hải quan cần tiến hành 9 giải pháp cơ bản, trong đó tập trung vào những giải pháp sau: (1) Hoàn thiện pháp luật phòng, chống buôn lậu nói chung; pháp luật phòng, chống buôn lậu của lực lượng Hải quan nói riêng để định ra chiến lược, xác định rõ vị trí, vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm cho cơ quan Hải quan và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu; (2) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống buôn lậu để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; (3) Đẩy mạnh triển khai, tổ chức thực hiện pháp luật về phòng, chống buôn lậu; phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời mọi vi phạm pháp luật về phòng, chống buôn lậu; (4) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công chức Hải quan đối với công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu trong tình hình mới; (5) Bảo đảm và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đối với hoạt động phòng, chống buôn lậu của lực lượng Hải quan; (6) Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra đối với việc thi hành pháp luật, triển khai hoạt động phòng, chống buôn lậu của lực lượng Hải quan; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ công chức Hải quan vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu.

BRIEF INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF DOCTORAL THESIS

Title: Socialist legality in the struggle to prevent and control cross-border smuggling of Vietnam Customs forces

Field of Study: Theory and History of State and Law Code: 62 38 01 01

PhD Candidate: Nguyen Van Nghien

Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Minh Doan

Training Institution: Ho Chi Minh National Academy of Politics

SUMMARY OF THE MAJOR CONCLUTIONS

1. Socialist legality in the struggle to prevent and control cross-border smuggling of the customs force is legal and management regime of the state, in which there is an accomplish, synchronous system of legal norms on activities to prevent and control smuggling, consistent with the objective requirements in the area of the preventing and control smuggling; Customs Authorities, Customs personnel must actively, voluntarily fulfill their duties, strictly observe the provisions of law on prevention of and fight against smuggling; All activities to enforce their duties to prevent and control smuggling must be closely monitored, and checked to prevent violations, negative resistance, self-interest, abuse of power to ensure discipline, order and effective governance of the state, and effectiveness of the work on fighting against smuggling.

2. From 2001 to 2014, activities to apply legality in the fighting against smuggling of customs forces have made significant achievements, largely contributing to the preservation of healthy business environment, ensuring the stable development of national economy. However, besides the achievements, there have also been many shortcomings and limitations in the legality of prevention and control smuggling of customs forces. The system of related legal documents is in accomplished, technical equipment’s to serve the fighting against smuggling are limited; certain part of cadres do not hold accountability to uphold the effectiveness of their work. There are cases of joining hand with the smugglers…

3. To strengthen the legality in the struggle to prevent and control cross-border smuggling of Customs it is necessary to carry out 9 basic solutions, which focuses on the following areas: (1) Improving law on prevention and control of smuggling in general, law on prevention and control of smuggling of customs forces in particular in order to define strategies, identify the location, role, competence and responsibility for the customs authorities and the functional forces in the fight prevention of smuggling; (2) To promote the propagation and dissemination, legal education on the prevention of and control of smuggling to raise awareness of law observance; (3) To accelerate deployment, implementing the law on the prevention and control of smuggling; detection, strictly, promptly handle any breach of the law on the prevention and control of smuggling; (4) Raising awareness, responsibility of the customs officials toward the prevention and control of smuggling in the new situation; (5) To ensure and enhance the leadership and direction of the Government, the Ministry of Finance on the prevention and control smuggling of customs forces; (6) Strengthen monitoring, inspection and checking for law enforcement, implement preventive activities of customs forces; strictly handle situation of violating of law by customs officials in the fighting against smuggling.

LA31.002_Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới  của lực lượng Hải quan Việt Nam hiện nay

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *