Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến dịch vụ y tế cho phụ nữ người Dao về khía cạnh văn hoá – xã hội tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

LA20.001_Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến dịch vụ y tế cho phụ nữ người Dao về khía cạnh văn hoá – xã hội tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn


Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến dịch vụ y tế cho phụ nữ người Dao về khía cạnh văn hoá – xã hội tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn”.

Chuyên ngành: Vệ sinh xã hội học và tổ chức y tế.

Mã số: 62 72 73 15.

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Hồng Hải.

Người hướng dẫn khoa học:

1. GS. TS. Phạm Huy Dũng;

2. GS.TS. Hoàng Khải Lập.

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Y Dược.

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên.

 

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Xác định được nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của phụ nữ người Dao tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

2. Xác định được thực trạng cung cấp và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ người Dao tại địa bàn nghiên cứu.

3. Phân tích được một số yếu tố liên quan đến cung cấp và sử dụng dịch vụ y tế của phụ nữ người Dao. Trong đó, yếu tố văn hoá – xã hội có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ người phụ nữ.

4. Sử dụng biểu đồ bao phủ và theo dõi hàng tháng để đánh giá hoạt động y tế tại trạm y tế xã.

5. Sử dụng ca bệnh mẫu có bảng kiểm để đánh giá kiến thức, thực hành của cán bộ y tế tại trạm y tế xã.

Các ứng dụng, khả năng ứng dụng trong thực tiễn

1. Nhu cầu, thói quen sử dụng dịch vụ y tế của phụ nữ người Dao và những yếu tố liên quan được bổ sung vào những hiểu biết về văn hoá có liên quan đến sức khoẻ của người Dao.

2. Sử dụng biểu đồ bao phủ và theo dõi hàng tháng giúp đánh giá hoạt động của trạm y tế xã.

3. Sử dụng ca bệnh mẫu có bảng kiểm giúp đánh giá trình độ chuyên môn của cán bộ y tế.

Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

1. Nghiên cứu can thiệp nhằm tăng cường dịch vụ y tế cho phụ nữ miền núi trên khía cạnh văn hoá, dân tộc.

2. Nghiên cứu các giá trị dân gian có ảnh hưởng tốt cho sức khoẻ.

3. Nghiên cứu sâu các khía cạnh kinh tế, văn hoá, dân tộc có ảnh hưởng đến sức khoẻ người phụ nữ miền núi.

————————————————————

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Title of dissertation: “Research on some related factors to Dao women health care services in socio-cultural aspects in Bach Thong district, Bac Kan province”.

Speciality:  Sociologycal Hygiene and Health Organization.

Code number: 62 72 73 15.

Full name of candidate: Pham Hong Hai.

Supervisors: 

1. Prof. Pham Huy Dung, PhD;

2. Prof. Hoang Khai Lap, PhD.

Institution: College of Medicine and Pharmacy – Thai Nguyen University.

 

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

1. Identifying the needs of health care for Dao women in Bach Thong district, Bac Kan province.

2. Identifiyng the supply status and utilization of health care service for Dao women in research area.

3. Analysing some factors related to supply and utilization health care service of Dao women. In which, cultural – society factors have much influence on women health.

4. Using commune base monitoring (CBM) chart and following consecutive every month to esstimate health activities at commune health centre.

5. Using paper case with checklist to esstimate health staffs’ knowledge and practice at commune health centre.

Practical applications

1. The need, habit of utilization health service of Dao people and factors related to be supplemented in health related grasp of Dao’s cultural.

2. Using commune base monitoring (CBM) chart and consecutive every month to esstimate health activities at commune health centre.

3. Using paper case with checklist to esstimate health staffs’qualification at commune health centre.

Isssues need further study

1. Intervenient research in order to enhance health service for moutainous women on cultural, ethnic aspects.

2. Researching traditional values that have good effect on health.

3. Deep researching economy, culture and ethnic aspects effect on moutainous women’health

LA20.001_Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến dịch vụ y tế cho phụ nữ người Dao về khía cạnh văn hoá – xã hội tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

admin

✍✍✍ Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP. ✍✍✍ Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *