Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà

ĐH08.001_Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà

1. Lý do chọn đề tài

Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang phát triển theo hƣớng đa dạng hóa, hiện đại hóa, từng bƣớc hội nhập với khu vực và thế giới. Đứng trước những cơ hội và thách thức mới, năng lực quản lý hành chính của nhà nước đóng một vai trò quan trọng. Vấn đề đổi mới để nâng cao năng lực quản lý hành chính nhà nước là một yêu cầu mang tính khách quan, thường xuyên và cần được thực hiện cả về chiều rộng và chiều sâu.

Cùng với sự nghiệp đổi mới tổ chức và hoạt động của nhà nƣớc thì vấn đề nâng cao năng lực quản lý nhà nƣớc ở UBND cấp huyện – cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương là một tất yếu khách quan. Văn phòng là bộ phận rất quan trọng và không thể thiếu trong mỗi tổ chức, cơ quan. Văn phòng là trung tâm quản lý, điều hành của cơ quan, là cánh tay phải đắc lực của lãnh đạo. Trong tổ chức bộ máy nhà Nƣớc, văn phòng – dù ở cấp nào và lĩnh vực nào cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực quản lý của nhà Nƣớc, góp phần thúc đẩy sự đổi mới, hoàn thiện của
đất nƣớc phù hợp với xu hƣớng chung của thời đại.

Huyện Đầm Hà là một huyện miền núi, nằm ở phía đông bắc của tỉnh Quảng Ninh, đƣợc tái lập theo Nghị định số 59/2001/NĐ – CP về việc chia huyện Quảng Hà – tỉnh Quảng Ninh thành hai huyện Đầm Hà và Hải Hà. Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà có chức năng tham mƣu, tổng hợp, giúp việc cho Thƣờng trực HĐND và UBND huyện. Hoạt động văn phòng của Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà với các nghiệp vụ:thông tin, văn thƣ, lƣu trữ, xây dựng chƣơng trình kế hoạch và tổ chức giao tiếp… đã thực sự là cánh tay phải đắc lực góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và năng lực quản lý của cơ quan nhà nƣớc cấp huyện, là cầu nối thông tin, cánh cửa giao tiếp giữa nhân dân và Nhà nƣớc.

Qua thời gian thực tập tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà, nhận thức đƣợc vai trò quan trọng của Văn phòng và nhận thấy trên thực tế đã có nhiều nghiên cứu lý luận về văn phòng, song chƣa có nghiên cứu nào về Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà, do đó em mạnh dạn chọn đề tài : “ Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng
nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Đầm Hà”, với mong muốn đóng góp những giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng, thực hiện tốt chức năng của mình góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nƣớc trên địa bàn huyện.

2. Mục đích nghiên cứu

Các mục đích cơ bản của khóa luận này là:

1- Khảo cứu lý luận về văn phòng và hoạt động văn phòng.

2- Đánh giá thực tiễn hoạt động văn phòng ở Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà để thấy đƣợc những thành tựu và hạn chế.

3- Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà.

3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

Do thời gian có hạn nên khoá luận chỉ tập trung nghiên cứu hoạt động văn phòng ở Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2010.

Đối tƣợng nghiên cứu của khóa luận là : Hoạt động văn phòng, mặc dù một số vấn đề nhƣ Văn phòng và Quản trị văn phòng cũng đƣợc đƣa vào để phục vụ đối chiếu.

4. Giả thuyết nghiên cứu

Một là, Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà đóng một vai trò quan trọng đối với việc đạt đƣợc hiệu quả quản lý, điều hành của UBND huyện Đầm Hà.

Hai là, hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà cần đƣợc tiếp tục đổi mới để góp phần thiết thực và hiệu quả hơn vào hoạt động quản lý hành chính nhà nƣớc của UBND huyện.

Ba là, để hoạt động có hiệu quả thì có rất nhiều biện pháp, song các biện pháp này phải phù hợp với thực tiễn của văn phòng và đồng bộ với nhau.

5. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu này vận dụng phƣơng pháp duy vật biện chứng và một số phƣơng pháp cụ thể nhƣ: khảo sát, phân tích, đối chiếu, so sánh, thống kê, tổng hợp…

6. Bố cục của khoá luận

*Kết cấu của khoá luận gồm 3 phần:

Phần mở đầu.

Phần nội dung: Gồm 3 chƣơng

Chương 1: Cơ sở lý luận về văn phòng và hoạt động văn phòng

Chương 2: Thực tiễn hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà.

Chương 3: Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà.

Kết luận.

ĐH08.001_Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *