Một số đặc điểm dịch tễ và hiệu quả can thiệp đối với nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ dưới 5 tuổi tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

LA17.005_Một số đặc điểm dịch tễ và hiệu quả can thiệp đối với nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ dưới 5 tuổi tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn


Tên đề tài luận án: Một số đặc điểm dịch tễ và hiệu quả can thiệp đối với nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ dưới 5 tuổi tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Chuyên ngành: Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế;

Mã số: 62.72.73.15;

Họ và tên NCS: Đàm Thị Tuyết;

Cán bộ hướng dẫn:

1. PGS.TS. Nguyễn Thành Trung

2. GS. TS. Trương Việt Dũng.

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Y Dược

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên.

 

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đề tài luận án đã xác định được tình hình nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ dưới 5 tuổi tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn còn cao.

2. Công trình nghiên cứu được thực hiện ở khu vực miền núi, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số. Ở đó cuộc sống của người dân còn nghèo nàn, lạc hậu, ít được tiếp cận với thông tin, nhận thức chậm, nhưng nếu được truyền thông giáo dục sức khỏe với phương pháp phù hợp như: Tuyên truyền miệng bằng tiếng dân tộc kết hợp với tranh ảnh, tờ rơi, băng hình, từ ngữ địa phương đơn giản, dễ hiểu sẽ mang lại kết quả và thu hút cộng đồng tham gia..

3. Biện pháp can thiệp đã huy động nguồn nhân lực tại chỗ, thu hút sự tham gia của cộng đồng, phối hợp chặt chẽ giữa trạm y tế xã, nhân viên y tế thôn bản và người dân, dễ huy động, có thể hoạt động vào mọi lúc, mọi nơi.

4. Biện pháp can thiệp đã tác động theo chiều ngang và chiều sâu

– Chiều ngang: Truyền thông giáo dục sức khỏe cho các bà mẹ có con dưới 5 tuổi hoặc người chăm sóc trẻ để phát hiện, phân loại, xử trí, chăm sóc phòng chống nhiễm khuẩn hô hấp cấp cho trẻ.

– Chiều sâu: Chăm sóc y tế tại nhà: Theo dõi trẻ tại hộ gia đình để phát hiện, phân loại bệnh để trẻ được chăm sóc tại nhà, khi nặng thì chuyển lên trạm y tế khám và điều trị. Giáo dục kiến thức, thái độ, thực hành cho các bà mẹ để bà mẹ có thể chuyển đổi hành vi trong phòng chống nhiễm khuẩn hô hấp cho trẻ.

5. Áp dụng thuốc tăng cường miễn dịch (Broncho- Vaxom) để dự phòng nhiễm khuẩn hô hấp cấp cho trẻ tại cộng đồng miền núi, vùng cao và dân tộc thiểu số.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Full name of candidate: Dam Thi Tuyet

Title of thesis: Several epidemiological characteristics and interventional efficiency for acute respiratory infections in children under 5 years-old at Cho Moi district in Bac Kan province”

Speciality: Sociological Hygiene and Health Organization;

Code: 62. 72. 73 .15;

Advisors:

1. Assoc. Prof. Nguyen Thanh Trung, PhD.

2. Prof. Truong Viet Dung, PhD.

Institution: College of Medicine and Pharmacy – Thai Nguyen University.

 

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

1. Thesis has identified a situation of acute respiratory infections in children under 5 years old in Cho Moi district, Bac Kan province remaining high.

2. The study was carried out in mountainous areas, highlands, disadvantaged areas, and ethnic minorities. In there, the life of the people remained poor, backward and less accessed to information, awareness is slow, but if the health education communication with appropriate methods such as oral propaganda in ethnic  languages  combining with posters, leaflets, video tapes, local simple terms, easily to understand it would bring good results and attracted the community to participate

3. The intervention measure has mobilized local human resources, attracted the participation of the community, close coordination between the commune health centers, village health workers and people, easily to mobilize, to work at all time, any where.

4. The interventional measure has a horizontal impact and depth.

– Width: The health education communication for mothers with children under 5 years old or caregivers for detection, classification, treatment, care, prevention and control of acute respiratory infections for children.

– Depth: Medical Care at Home: Children were followed up in the households to detect and classify the disease and thus children were cared for at home, then referred to the commune health center to exam and treat if a severe disease Educating knowledge, attitudes, practice for mothers aimed a change mother’s behaviors in the prevention of respiratory infections for children.

5. The immune- enhancing drugs (Broncho-Vaxom) was used for the prevention of acute respiratory infections for children in mountainous community, highlands and ethnic minorities

LA17.005_Một số đặc điểm dịch tễ và hiệu quả can thiệp đối với nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ dưới 5 tuổi tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *