Marketing lãnh thổ với việc thu hút đầu tư phát triển ở tỉnh Thái Nguyên

LA08.032_Marketing lãnh thổ với việc thu hút đầu tư phát triển ở tỉnh Thái Nguyên


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Marketing lãnh thổ với việc thu hút đầu tư phát triển ở tỉnh Thái Nguyên
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing)
Mã số: 62.34.05.01
Người hướng dẫn: GS.TS. Trần Minh Đạo; PGS.TS. Vũ Trí Dũng

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Luận án đưa ra một hướng tiếp cận mới trong việc thu hút đầu tư phát triển tại các địa phương ở Việt Nam, bằng cách ứng dụng các nguyên lý marketing lãnh thổ vốn đã được áp dụng thành công với nhiều vùng quốc gia và lãnh thổ trên Thế giới.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, các điều kiện tự nhiên và xã hội đặc thù của địa phương đòi hỏi quy trình thực hiện phải có sự điều chỉnh trong nội dung chi tiết các giai đoạn, đối tượng và chủ thể làm marketing địa phương.

Những luận điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

Từ thực tế nghiên cứu điển hình tỉnh Thái Nguyên, có sự so sánh với các địa phương khác trong khu vực, luận án chỉ ra rằng, để phát huy tính hiệu quả của hoạt động marketing địa phương, các tỉnh có điều kiện như Thái Nguyên cần đặc biệt chú ý đến việc thực hiện và kết hợp các công cụ marketing địa phương, trong đó:

– Về sản phẩm: Làm nổi bật các lợi thế về tự nhiên, kinh tế và xã hội của địa phương, bổ sung những yếu tố cần thiết để nâng cao giá trị sản phẩm địa phương dành cho nhà đầu tư.

– Về giá cả: Trong phạm vi quản lý của địa phương, cần có nhiều biện pháp hỗ trợ nhà đầu tư một cách tối đa nhằm giảm thiểu những chi phí không chính thức cho họ.

– Về phân phối: Thu hẹp khoảng cách về thông tin và địa lý giữa địa phương với nhà đầu tư.

– Về các hoạt động khuếch trương: Đẩy mạnh các chương trình truyền thông về địa phương, như quảng cáo, hoạt động PR, đến nhà đầu tư để giúp họ nhận biết rõ nét hơn về các giá trị của sản phẩm địa phương.

– Về chính quyền: Tăng cường sự năng động của lãnh đạo và nhà quản lý địa phương trong việc xử lý các mối quan hệ giữa địa phương với nhà đầu tư.

– Về công chúng: Tuyên truyền và vận động công chúng thực hiện những hành vi thân thiện với các nhà đầu tư nói chung và các nhà đầu tư hiện diện ở địa phương nói riêng.
Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Trong phạm vi đề tài, luận án chưa đề cập sâu đến một số vấn đề như nghiên cứu chi tiết về hành vi của nhà đầu tư, vận dụng nguyên lý marketing lãnh thổ trong việc thu hút các đối tượng khách hàng không phải là nhà đầu tư. Đây là những vấn đề có tính thực tế cao, phù hợp với nhu cầu của các địa phương ở Việt Nam và cần được tiếp tục phát triển trong các nghiên cứu tiếp theo

LA08.032_Marketing lãnh thổ với việc thu hút đầu tư phát triển ở tỉnh Thái Nguyên

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *