LA09.001_Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam

Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán (kế toán, kiểm toán và phân tích)

Mã số: 62.34.03.01
Nghiên cứu sinh: Đỗ Thị Hồng Hạnh
Người hướng dẫn: 1. GS.TS Đặng Thị Loan 2. PGS.TS Đinh Thị Mai

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

1. Luận án tập trung làm rõ cơ sở lý luận về kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất. Cụ thể:

(1) Làm rõ vai trò, bản chất và yêu cầu của kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất
(2) Xác định rõ nội dung kế toán tài chính chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất
(3) Xác định rõ nội dung kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất

2. Trên cơ nghiên cứu chuẩn mực kế toán quốc tế về chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh và mô hình kế toán của một số nước trên thế giới, luận án đã đề xuất mô hình tổ chức bộ máy kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam nên là mô hình kết hợp giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị trên cùng một hệ thống kế toán, nó phù hợp với những Quốc gia có nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam.

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

– Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam. Luận án đã nêu rõ những vấn đề tồn tại trong công tác kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh tại các Công ty này. Những bất cập đó thuộc về nhận diện và phân loại chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh; việc thực hiện chế độ kế toán về chứng từ, tài khoản, sổ kế toán, báo cáo kế toán trong công tác kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trên phương diện KTTC; xây dựng định mức và lập dự toán sản xuất, phân tích thông tin để kiểm soát và cung cấp thông tin chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh phục vụ ra quyết định trên phương diện KTQT. Luận án cũng đã xác định được nguyên nhân chủ quan khách quan của những tồn tại đó xuất phát từ phía Nhà nước, các cơ quan chức năng và các Công ty sản xuất thép, cụ thể: chưa chặt chẽ trong việc quản lý cấp phép đầu tư của các cơ quan chủ quản; văn vản giữa các Bộ, Ngành còn vênh nhau; nhận thức về vai trò về thông tin kế toán trong công tác quản lý còn hạn chế…

– Xuất phát từ những tồn tại, bất cập, luận án đã đề xuất một số giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh cho các Công ty sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam, đó là:

+ Trên phương diện KTTC, luận án đề xuất giải pháp hoàn thiện việc xác định rõ nội dung và phạm vi chi phí, doanh thu; xác định thời điểm ghi nhân doanh thu; phương pháp kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh.

+ Trên phương diện KTQT, luận án đề xuất hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy theo mô hình kết hợp giữa KTTC và KTQT; xây dựng định mức giá và lập dự toán; phân tích biến động chi phí để kiểm soát chi phí và phục vụ ra quyết định.

————–

NEW CONTRIBUTIONS BY THE DISSERTATION

Research topic: Perfecting cost, revenue, and earnings accounting in steel manufacturing enterprises under Vietnam Steel Corporation
Major: Accounting (accounting, auditing, and analysis)
Code: 62.34.03.01
Ph.D candidate : Do Thi Hong Hanh
Supervisors : 1. Prof.Dr. Dang Thi Loan 2. Asoc.Prof.Dr. Dinh Thi Mai

Academic and theoretial new contributions by the dissertation

1. The dissertation focuses on clarifying the rationale of cost, revenue, and earnings accounting in the manufacturing enterprises. Specifically:

(1) The role, nature and requirements of cost, revenue, and earnings accounting in the manufacturing enterprises.
(2) Elucidating the nature of financial accounting of costs, revenues, earnings in manufacturing enterprises
(3) Elucidating the nature of management accounting of costs, revenues, earnings in manufacturing enterprises

2. On the base of study of international accounting standards in cost, revenue, and earnings and accounting models of France and the United States, the dissertation has recommended the model organization of accounting applicable for manufacturing enterprises in Vietnam should be the combination of financial accounting and management accounting on the same accounting system because it is consistent with Vietnam, a country with growing economy.

New proposals drawn from the findings of research

– On the basis of studying cost, revenue, and earnings accounting in the production of steel enterprises of Vietnam Steel Corporation, the dissertation has mentioned inadequacies in cost, revenue, and earnings accounting in these companies. These shortcomings lie in the identification and classification of costs, revenues, earnings; the implementation of accounting for vouchers, accounts, accounting records, accounting reports in cost, revenue, and earnings accounting in perspective of financial accounting (FA); bulding norms and production estimation, analysis of information for control and provision of information on cost, revenue, and earnings to serve decision-making on management accounting aspects. The dissertation has also identified the subjective and objective causes of such shortcomings which come from the State, athorities and steel manufacturing enterprises, namely managerial bodies’s absence of closeness in the management of licensing investment; inconsistent documents amongst the ministries and sectors ; limited awareness of the role of accounting information in the management.

– Given such shortcomings, the dissertation has proposed a number of solutions for perfecting accounting cost, revenue, and earnings for manufaturing enterprises of steel under Vietnam Steel Corporation:

+ In perspective of FA, it is important to determine clearly the content and scope of costs; determine the content and scope of revenue; determine the time for revenue recognition, and methods of cost, revenue, and earnings accounting.

+ In perspective of MA, solutions for improving the organization model of accounting should be the combination of FA and MA; building price valuations and budgeting; analyzing cost volatility in order to control costs and serve the process of decision- making.

Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam

admin

✍✍✍ Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP. ✍✍✍ Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *