LA06.004_Hoàn thiện chính sách thuế nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Hoàn thiện chính sách thuế nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Hoàn thiện chính sách thuế nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 62.31.01.05
Nghiên cứu sinh: Phạm Xuân Hòa
Người hướng dẫn: GS.TS Ngô Thắng Lợi

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

1. Từ cơ sở lý luận về gánh nặng thuế và kết quả những nghiên cứu trước, luận án đã làm rõ gánh nặng thuế của doanh nghiệp được cấu thành bởi hai yếu tố: số thuế trực thu phải nộp và chi phí tuân thủ thuế. Luận án chỉ rõ gánh nặng thuế làm giảm lợi nhuận giữ lại, nguồn lực tài chính quan trọng của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vì vậy, việc hoàn thiện chính sách thuế để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là đòi hỏi khách quan.

2. Trên cơ sở phân tích hai yếu tố tạo gánh nặng thuế của doanh nghiệp là số thuế trực thu phải nộp và chi phí tuân thủ thuế, luận án đã xây dựng khung nghiên cứu gánh nặng do thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng tạo ra cho doanh nghiệp. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp phụ thuộc vào thu nhập tính thuế và thuế suất. Chi phí tuân thủ thuế được đo bằng tiền và thời gian. Các qui định về quản lý thuế là yếu tố chính tạo ra chi phí tuân thủ thuế.

Những phát hiện mới từ kết quả nghiên cứu

1. Chi phí tuân thủ thuế về thời gian của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam được phản ánh qua thời gian kê khai, nộp thuế; thời gian chờ hoàn thuế, khiếu nại về thuế; thời gian phục vụ thanh tra, kiểm tra về thuế. Chi phí tuân thủ thuế bằng tiền phản ánh qua chi phí thuê tư vấn thuế bên ngoài, tiền lương trả cho kế toán thuế, chi phí bồi dưỡng kiến thức về thuế và các chi phí khác.

2. Bằng kết quả khảo sát, luận án đã cho thấy doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay đang phải gánh chịu chi phí tuân thủ thuế lớn.

3. Luận án đề xuất sáu quan điểm trong việc hoàn thiện chính sách thuế nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất sử dụng công thức tính ngưỡng doanh thu kê khai thuế giá trị gia tăng do Keen và Mintz đề xuất năm 2004. Theo đó, ngưỡng doanh thu kê khai thuế giá trị gia tăng hợp lý ở Việt Nam phải là 400 triệu đồng thay vì 100 triệu đồng như qui định hiện nay.

4. Luận án cũng đề xuất cần có các qui định ưu đãi thiết thực hơn nữa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó nổi bật là: cho phép doanh nghiệp trừ 150% chi phí thực tế đầu tư vào khoa học công nghệ; ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp mới thành lập; giảm thiểu các mức thuế suất thuế giá trị gia tăng.

———————-

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis: Completing tax policies to support the development of small and medium enterprises in Vietnam
Specialization: Economic development
Code: 62.31.05.01
PhD candidate: Pham Xuan Hoa
Superior: Prof.Dr Ngo Thang Loi

New contributions in respect of academics and theoretical:

1. From a theoretical basis of the tax burden and previous research results, the thesis clarifies the burden of corporate taxes is constituted by two factors: the number of direct tax payable and tax compliance costs . Thesis indicate the tax burden reduces retained earnings, the financial resources of SMEs is important. Therefore, the improvement of tax policy to support SME development is an objective requirement.

2. On the basis of analyzing the two elements that make the business tax burden is the direct tax payable and tax compliance costs, building thesis research framework burden of corporate income tax (CIT) and tax value added (VAT) created for businesses. Number of tax payable depends on the taxable income and tax rates. Tax compliance costs are measured in dollars and time. The provisions of the tax administration is a major factor generating tax compliance costs.

New findings from research results:

1. Tax compliance costs for SMEs at the time of Vietnam is reflected in the time declare and pay taxes; Pending tax refund, tax claims; service time of inspection, checking tax. Tax compliance costs reflected cash rent expense outside tax consultants, pay salaries tax accounting, cost fostering knowledge about taxes and other costs.

2. In the survey results, the thesis shows that SMEs in Vietnam currently incurs huge cost of tax compliance.

3. The thesis proposes six in the complete perspective of tax policy to support SME development in Vietnam, on the basis of which the thesis proposes to use revenue threshold formula VAT declaration proposed by Keen and Mintz 2004. Accordingly, turnover threshold for VAT declaration in Vietnam reasonable to 400 million VND instead of 100 million VND as the current regulations.

4. The thesis also proposed regulations should be more practical incentives for SMEs, which is striking: except now allows 150% of the actual cost of investing in science and technology; tax incentives for business start-up; reduce the level of VAT.

Hoàn thiện chính sách thuế nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

admin

✍✍✍ Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP. ✍✍✍ Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *