LA06.001_Đầu tư phát triển bền vững về kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Đầu tư phát triển bền vững về kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Đầu tư phát triển bền vững về kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Chuyên ngành: Kinh tế phát triển (Kinh tế đầu tư) Mã số: 62310105
Nghiên cứu sinh: Hoàng Thị Thu Hà
Người hướng dẫn: PGS. TS Từ Quang Phương

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Từ các lý thuyết cơ bản về phát triển bền vững (PTBV) và phát triển bền vững về kinh tế, luận án đã đi sâu nghiên cứu mối quan hệ giữa đầu tư và phát triển bền vững về kinh tế. Luận án đã có những đóng góp mới về lý luận khi đưa ra các kết luận sau:

(1) Phát triển bền vững về kinh tế, bền vững về xã hội và bền vững về môi trường là một trong 3 nội dung quan trọng của phát triển bền vững. Đối với các quốc gia đang phát triển thì phát triển bền vững về kinh tế là điều kiện cần để thực hiện được 2 mục tiêu còn lại.

(2) Để thực hiện được mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế thì đầu tư là nhân tố hàng đầu. Thể hiện ở tác động của đầu tư đến tất cả các nội dung của phát triển bền vững bao gồm: tác động đến tốc độ và thời gian duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đến cấu trúc tăng trưởng kinh tế và hiệu quả tăng trưởng. Các tác động này được thực hiện thông qua việc gia tăng quy mô và đa dạng các nguồn vốn đầu tư, phân bổ vốn đầu tư vào các ngành, các lĩnh vực kinh tế hợp lý.

(3) Tuy nhiên, để hoạt động đầu tư phát triển bền vững về kinh tế tại các địa phương có hiệu quả còn phụ thuộc rất nhiều vào các nhân tố bao gồm các nhân tố bên trong và bên ngoài của địa phương. Các nhân tố này có thể tạo điều kiện thuận lợi hoặc gây khó khăn cho hoạt động đầu tư phát triển tại các địa phương.

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng đầu tư phát triển bền vững về kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2006- 2013, luận án rút ra nhận xét:

(1) Thông qua việc gia tăng quy mô vốn đầu tư, phân bổ và sử dụng vốn đầu tư theo các ngành, các lĩnh vực kinh tế đã tác động không nhỏ đến việc thực hiện các mục tiêu của phát triển bền vững về kinh tế trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt có thể thấy đóng góp của vốn đầu tư vào tăng trưởng kinh tế tỉnh luôn chiếm trên 55%, cá biệt từ sau năm 2006 tỷ lệ đóng góp của vốn trong tăng trưởng kinh tế tỉnh chiếm hơn 60% trong cấu trúc tăng trưởng.

(2) Tuy nhiên, hoạt động đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh còn nhiều điểm hạn chế, thể hiện ở tốc độ tăng quy mô vốn không ổn định, cơ cấu nguồn vốn đầu tư phụ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn nước ngoài (2 năm gần đây đều trên dưới 60% tổng vốn đầu tư). Trong cơ cấu phân bổ vốn tập trung quá lớn vào ngành công nghiệp (đặc biệt là công nghiệp chế biến có giá trị gia tăng thấp- khoảng 97% vốn đầu tư phát triển công nghiệp), đầu tư theo các lĩnh vực có tác động trực tiếp đến phát triển bền vững về kinh tế chưa được chú trọng đúng mức. Điều này đã làm ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng kinh tế, đến cấu trúc tăng trưởng và hiệu quả tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh.

(3) Từ đánh giá thực tiễn, luận án cho rằng: để tăng cường hoạt động đầu tư phát triển, thực hiện được các mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế trên địa bàn tỉnh, cần phải xây dựng được hệ thống quan điểm và định hướng đầu tư phát triển bền vững về kinh tế trên địa bàn tỉnh. Từ đó làm căn cứ cho việc triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp về rà soát, hoàn thiện các quy hoạch, các chính sách đầu tư, tăng cường huy động vốn đầu tư, điều chỉnh các cơ cấu đầu tư, tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh, đồng thời đưa Bắc Ninh trở thành một mắt xích quan trọng trong cấu trúc vùng Đồng bằng sông Hồng cũng như vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trên cơ sở tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng cũng như trong cả nước.

————–

NEW FINDINGS OF THE THESIS

Thesis title: Investment in economic sustainable development in Bac Ninh province
Major: Development Economics (Investment Economics) Code: 62310105
Research student: Hoang Thi Thu Ha
Instructor: Ass. Prof. Dr. Tu Quang Phuong

New findings in the theoretical and academic aspects

In the basic theories of sustainable development (SD) and economic sustainable development, the thesis has delved into studying the relationship between investment and SD in the field of economics. It has had new theoretical findings when making the following conclusions:

(1) Sustainable development in terms of economy, society and environment is one of three important issues of SD. For developing countries, economic sustainable development is a necessary condition to fulfill the remaining two goals.

(2) To achieve the goals of economic sustainable development, investment is the leading factor. It’s reflected in the investment impacts on all aspects of SD including: economic growth speed and time for maintenance of such speed, economic restructure, economic growth structures and growth effectiveness. Those impacts are performed through scale increase and diversification of investment capital, allocation of such capital into reasonable economic sectors and fields.

3) However, in order to effectively invest in economic sustainable development at local, it depends on a lot of factors including both internal and external ones. These factors may create favorable conditions or make it difficult for investment development activities at local.

New suggestions derived from the research results:

Research the real situation of investment in economic sustainable development in Bac Ninh province period 2006-2013, the thesis has drawn the following:

(1) Increase the scale of investment capital, allocation and use of capital by economic sectors and fields has a significant influence on implementing goals of economic sustainable development in Bac Ninh province. Especially, capital contributed to the provincial economic growth always makes up over 55%, particularly after 2006 the capital contribution rate for economic growth accounted for over 60%.

(2) However, investment and development activities in the province have limitations; in particular, the speed of capital scale increase is unstable, structure of investment capital depends much on foreign capital source (in 2 recent years, it accounts for approx. 60% of total investment capital). In the structure of allocation, capital focused too much on the industry (especially processing industry has low value added – approx. 97% of investment capital for industrial development), investment in sectors directly influencing on economic sustainable growth hasn’t focused properly. This affected the speed, structure and effectiveness of economic growth towards sustainability in the province.

(3) From the practical evaluation, the thesis has said that: in order to boost investment and development activities, achieve the goals of economic sustainable development in the province, it’s necessary to build a system of perspectives and orientation for investment in economic sustainable development. Then implement taking synchronous measures to review and complete plans, investment policies, strengthen capital mobilization, adjust investment structure, improve state management on investment activities in the province, and bring Bac Ninh to become an important link in the structure of Red River Delta as well as key economic zones of Tonkin on the basis of enhancing connection with localities as well as others throughout the country.

Đầu tư phát triển bền vững về kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *