LA05.004_Tác động của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Tác động của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Tác động của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại (Kinh tế và quản lý thương mại)
Mã số: 62 31 01 21
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Thủy
Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Hoàng Đức Thân 2. TS. Phạm Thế Anh

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

(1) Luận án chỉ rõ xuất khẩu hàng hóa có ảnh hưởng tĩnh và ảnh hưởng động, tác động trực tiếp và gián tiếp, tác động ngắn hạn và dài hạn, tác động có thể theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế và được thể hiện ở các khía cạnh khác nhau trong các lý thuyết.

(2) Trong mối quan hệ với tăng trưởng kinh tế luận án chỉ rõ nghiên cứu tác động của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế cần phải kết hợp định tính và định lượng, cần đánh giá được ảnh hưởng cả mặt lượng và mặt chất của xuất khẩu tới tăng trưởng kinh tế. Đây là một bước tiến mới so với các nghiên cứu trước đây khi chủ yếu tập trung phân tích ảnh hưởng của quy mô xuất khẩu tới tăng trưởng kinh tế.

(3) Luận án chỉ rõ những đặc trưng cần thiết khi xây dựng mô hình định lượng đánh giá tác động của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế, đặc biệt với các nước đang phát triển. Các đặc trưng trên được vận dụng để xây dựng mô hình nghiên cứu định lượng cho trường hợp Việt Nam.

Những kết luận, đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

Kết hợp nghiên cứu định tính và định lượng, luận án thành công ở việc nghiên cứu về ảnh hưởng của cả lượng và chất của xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

1. Luận án tìm ra bằng chứng về mối liên hệ đa dạng, đan xen tích cực và tiêu cực của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam, chứng minh xuất khẩu hàng hóa tác động tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam cả từ phía cung và phía cầu, có tác động trực tiếp và gián tiếp, tác động ngắn hạn và dài hạn.

2. Kết quả ước lượng ảnh hưởng động (dynamic effects) của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế cho thấy các nhân tố phản ánh chất lượng cơ cấu hàng hóa xuất khẩu có tác động khác nhau tới tăng trưởng kinh tế (TFP). Đồng thời, luận án cũng chứng minh được mỗi khi các nhân tố trên thay đổi thì có tác động làm tăng hoặc giảm tăng trưởng bao nhiêu.

3. Từ kết quả nghiên cứu, luận án đề xuất một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa tăng cường về mặt lượng và nâng cao về mặt chất hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững đến năm 2020. Những ý kiến đề xuất dựa trên kết quả nghiên cứu của tác giả, có thể có ý nghĩa giúp các nhà quản lý hoạch định và thực thi chiến lược tăng trưởng kinh tế hướng về xuất khẩu.

Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng mở ra một cách nhìn mới, một hướng mới trong nghiên cứu và đánh giá tác động của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam, rộng hơn là cho các nền kinh tế trong thời kỳ chuyển đổi. Đồng thời, luận án cũng gợi mở một số hướng tiếp tục nghiên cứu vấn đề này cho những nghiên cứu về sau.

———————-

NEW CONTRIBUTIONS OF DISSERTATION

Subject: Impacts of good export on Vietnam economic growth
Major: Trade Management
Code: 62 31 01 21
Phd Candidate: Nguyen Thi Thu Thuy
Supervisors: 1. Prof. Dr. Hoang Duc Than 2. Dr. Pham The Anh

New contributions of academia and reasoning:

(1) The thesis has identified static and dynamic effects directly and indirectly, short-term and long-term, positively or negativelyon economic growth and expresses on many different aspects in theory.

(2) In relationship with economic growth, the thesis identifies exporting impact on economic growth which requires quantitative and qualitative combination; assess the impact on volume and quality to economic growth. This is a new progress in comparision to previous studies which only focused mainly on analysis of exporting scale to economic growth.

(3) The thesis points out the typical characteristics for developing thesis model in assessing the exporting goods impacts on economic growth especially in developing countries. The typical characteristics are considered when developing the qualitative model for Vietnam.

Conclusion, recommendations from research outputs

Combining quantitative and qualitative research, the thesis is successful in studying effect both in quantity and quality in Vietnam exporting goods.

1. Thesis finds the evidence of mutli-relations, positive and negative effect of exporting goods to Vietnam economic growth, and proving that exporting goods affects Vietnam economic growth from demand and supply, has both direct and indirect, short-term and long-term affect.

2. Dynamic effects of exporting goods to economic growth have showed that factors that reflect exporting goods structure have different effects to TFP. At the same time, the thesis also proves that once these factor vary, the impact will be higher or lower and how much.

3. From research output, the thesis recommends on how to boost exporting to increase both in quantity and improve the quality for sustainable growth by 2020. These recommendations will be based on author’s research and aim to support policy makers and implementers to develop exporting.

The research output has opened a new ankle a new direction in research and assessed the impact of exporting goods to Vietnam economic growth, and in bigger pictures for economy in shift period. At the same time, the thesis will suggest on new directions for further research on this topic.

Tác động của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam

admin

✍✍✍ Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP. ✍✍✍ Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *