Hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh

ThS01.055_Hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh


1.Lý do thực hiện đề tài

Từ cuối năm 2010 đặc biệt là quý 1 năm 2011, lạm phát cao trở thành vấn đề đáng lo ngại của nền kinh tế, ngày 24/02/2011 Thủ Tướng Chính Phủ đã kí nghị quyết về những giải pháp chủ yếu kềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, trong đó nêu rõ phải tập trung thúc đẩy sản xuất.

Theo đó Ngân hàng nhà nước cũng đã có chỉ thị 01/CT – NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng phải xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2011 phù hợp với mục tiêu tốc độ tăng tín dụng dưới 20%, đồng thời thực hiện giảm tốc độ và tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất so với năm 2010, nhất là lĩnh vực bất động sản, chứng khoán; đến 30 tháng 6 năm 2011, tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất so với tổng dư nợ tối đa là 22% và đến 31 tháng 12 năm 2011, tỷ trọng này tối đa là 16%. Ngân hàng bán lẻ là loại hình ngân hàng chuyên phục vụ cho đối tượng khách hàng là cá nhân. Các sản phẩm dịch vụ được cung cấp phổ biến bao gồm tiết kiệm, kiểm tra tài khoản, cho vay cá nhân, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng… và rất nhiều dịch vụ khác. Một trong những sản phẩm chiếm tỉ trọng cao trong hoạt động của ngân hàng bán lẻ, đó là cho vay sản xuất kinh doanh.

Nhận thấy tầm quan trọng của lĩnh vực cho vay sản xuất kinh doanh trong hoạt động ngân hàng hiện nay, đồng thời được thực tập tại bộ phận tín dụng ở phòng giao dịch Cộng Hoà của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Á người viết đã chọn đề tài “Thực trạng hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Á tại Phòng Giao Dịch Cộng Hòa” là đề tài báo cáo thực tập của mình. Do thời gian và số liệu hạn chế nên đề tài chỉ tập trung phân tích hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á – Phòng Giao Dịch Cộng Hòa trong các năm 2009 và 2010 và 2011. Đề tài “Thực trạng hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Á tại Phòng Giao Dịch Cộng Hòa ” được tôi lựa chọn nhằm mục tiêu nghiên cứu, tìm hiểu hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh của Ngân Hàng TMCP Việt Á tại PGD Cộng Hòa, từ đó đưa ra các kiến nghị và đề xuất để phát triển hoạt động này.

2.Mục tiêu thực hiện đề tài

Chuyên đề tốt nghiệp hướng vào 3 mục tiêu sau:

– Hệ thống hoá các vấn đề lý luận về hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh dành cho của các NHTM.

– Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động động cho vay sản xuất kinh doanh dành cho khách hàng của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Á tại PGD Cộng Hòa.

– Đề xuất giải pháp phát triển hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Á tại PGD Cộng Hòa.

Căn cứ vào ba mục tiêu trên, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của bài báo cáo thực tập tốt nghiệptập trung vào hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh ở Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Á tại PGD Cộng Hòa.

3. Đối tượng, phạm vi, nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hang TMCP Việt Á.

– Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hang TMCP Việt Á- PGD Cộng Hòa năm 2009 đến 2011

ThS01.055_Hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *