Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân Việt Nam

LA02.051_ Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân Việt Nam


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân Việt Nam.
Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính- Ngân hàng
Mã số: 62.31.12.01
Nghiên cứu sinh: DOÃN HỮU TUỆ
Người hướng dẫn: PGS.TS. VŨ DUY HÀO

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân sẽ góp phần giải quyết bức xúc về vốn cho phát triển kinh tế- xã hội và xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn nông nghiệp- nông thôn. Để xử lý vấn đề đặt ra, Luận án đã sử dụng lý thuyết về hệ thống liên kết và các nguyên lý đặc trưng trong hoạt động của loại hình tổ chức tín dụng hợp tác. Những vấn đề lý luận này đã được áp dụng khá rộng rãi ở những nước xây dựng thành công hệ thống tổ chức tín dụng hợp tác, đặc biệt là ở Canada và CHLB Đức, nhưng lại chưa được vận dụng trong quá trình xây dựng hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam. Việc xác định đúng vị trí, chức năng của từng đơn vị cấu thành hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và mối quan hệ thực chất giữa chúng là yếu tố quyết định đối với sự phát triển bền vững của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án
Xây dựng hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam trở thành một tập đoàn tổ chức tín dụng hợp tác là định hướng mang tính chiến lược. Từ kết luận này, Luận án đưa ra một số đề xuất cơ bản như sau:
– Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân thông qua việc thành lập: Công ty quản lý Quỹ an toàn; Quỹ bảo hiểm tương hỗ: Tổ chức kiểm toán; Trung tâm đào tạo nhân lực; Trung tâm công nghệ thông tin; Quỹ dự phòng khả năng chi trả.
– Xác định rõ vị trí và chức năng điều phối của Hiệp hội quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam; đưa quỹ tín dụng nhân dân Trung ương trở về đúng vai trò là một định chế tài chính của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân; đồng thời xác lập rõ mối quan hệ giữa các đơn vị cấu thành hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam theo đúng nguyên lý tổ chức và hoạt động của loại hình tổ chức tín dụng hợp tác.
– Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của từng bộ phận cơ bản cấu thành hệ thống quỹ tín dụng nhân dân theo đúng mục tiêu, bản chất và đặc trưng của loại hình tổ chức tín dụng hợp tác;
– Trao cho Hiệp hội quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam quyền chủ động trong việc xây dựng định hướng phát triển, các quy chế quản lý nội bộ, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp và các chuẩn mực hoạt động áp dụng thống nhất trong hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.
Trong điều kiện hiện nay, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam hoàn toàn có khả năng áp dụng các đề xuất nói trên theo một lộ trình cụ thể đã được trình bày trong luận án

LA02.051_ Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân Việt Nam

admin

✍✍✍ Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP. ✍✍✍ Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *