Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao động – Thương binh và xã hội

LA09.023_Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao động – Thương binh và xã hội


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao động – Thương binh và xã hội
Chuyên ngành: Kế toán
Nghiên cứu sinh: Phan Thị Thu Mai
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS Nguyễn Thị Đông  2. TS Trần Thị Nam Thanh

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Nghiên cứu tổ chức hạch toán kế toán và quản lý tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp, luận án chỉ rõ tổ chức hạch toán kế toán tác động tới hiệu quả quản lý tài chính trên các mặt:

(1) Khả năng kiểm soát hoạt động thu chi;
(2) Tính minh bạch, công khai các khoản thu, chi;
(3) Mức độ tuân thủ quy chế tài chính và tính thích ứng của cơ chế tài chính hiện hành.

Luận án phát triển cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp trên góc độ kế toán trở thành ngành dịch vụ và khi đơn vị hành chính sự nghiệp nằm trong các mô hình tổng kế toán nhà nước.

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát, luận án đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao động – Thương binh và xã hội, trong đó giải pháp mới bao gồm:

(1)    Đề xuất mô hình tổ chức bộ máy kế toán, phân công lao động kế toán và tổ chức công tác kế toán nhằm tăng cường khả năng kiểm soát thu, chi và tính minh bạch công khai trong thu chi ngân sách tại đơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao động – Thương binh và xã hội.

(2)    Đề xuất giải pháp tổ chức hạch toán kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao động – Thương binh và xã hội khi kế toán trở thành một ngành dịch vụ.

(3)    Vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc kế, cơ sở kế toán dồn tích xây dựng hệ thống báo cáo kế toán, nguyên tắc ghi nhận các giao dịch và phương pháp hạch toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.

—————-

NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS
Topic: Complete accounting system to improve financial management in administrative entities of Labour – Invalids and Social Affairs Sector
Major: Accounting
Fellows: Phan Thị Thu Mai
Instructors: 1. Assoc. Prof, Dr.  Nguyen Thi Dong  2. Dr. Tran Thi Nam Thanh

The new contribution in terms of theory

Researching in organizational accounting and financial management in administrative entities, thesis specifies the accounting organization’s impact on financial management in the following aspects:

(1) Ability to control revenue and expenses,
(2) Transparency, public revenues and expenses,
(3) The degree of compliance with financial regulations and adaptability of the current financial mechanism.

The thesis developed a theoretical basis of accounting organizations to strengthen financial management in the administrative entities on the perspective of the fact that accounting has become a service industry and administrative entities belong to State Accounting System.
New proposals drawn from research results

Based on survey results, the thesis has proposed solutions to improve accounting organizations to strengthen financial management in the administrative entities of Labour – Invalids and Social Affairs Sector, in which:

(1) Propose model of the accounting apparatus model, accountant distribution and organization of accounting work to enhance the ability to control revenue, expenses and public transparency in budget revenues in administrative entities of Labor – Invalids and Social Affairs Sector.

(2) Propose solutions to the accounting organization in the administrative entities of Labor – Invalids and Social Affairs Sector as accounting becomes a service industry.

(3) Apply of International Public Sector Accounting Standards, accrual basis accounting to build accounting Statements system, principles of recording transactions and accounting methods in the administrative entities.

LA09.023_Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao động – Thương binh và xã hội

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *