Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các công ty kiểm toán Việt Nam

ThS01.084_Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các công ty kiểm toán Việt Nam


1. Lý Do Chọn Đề Tài

Cùng với sự đổi mới và phát triển của nền tài chính quốc gia trong xu thế hội nhập, việc hình thành và phát triển hoạt động kiểm toán độc lập nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây được xem là một bộ phận quan trọng trong hệ thống công cụ quản lý vĩ mô nền kinh tế. Xuất phát từ lợi ích của hoạt động kiểm toán độc lập, trong 15 năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm đến ngành kiểm toán độc lập, tạo mọi điều kiện để kiểm toán độc lập Việt Nam phát triển. Nền kiểm toán độc lập Việt Nam tuy còn non trẻ song cũng đã có những bước tiến đáng kể.

Hoạt động kiểm toán và tư vấn tài chính, kế toán … đã và đang góp phần xây dựng và phổ cập cơ chế chính sách kinh tế, tài chính; thực hiện công khai, minh bạch báo cáo tài chính của doanh nghiệp; ngăn ngừa lãng phí, tham nhũng; phục vụ đắc lực cho công tác quản lý và điều hành kinh tế, tài chính của Nhà nước cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, với khoảng thời gian ngắn 15 năm hoạt động, các công ty kiểm toán Việt Nam vẫn chưa tích lũy đủ những kinh nghiệm cần thiết để đáp ứng các đòi hỏi của ngành kiểm toán và chưa thể cạnh tranh được với các công ty kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam. Trong bối cảnh này, các công ty kiểm toán Việt Nam buộc phải biết tận dụng ưu thế, đầu tư nghiên cứu, liên kết với các công ty kiểm toán quốc tế để học hỏi kinh nghiệm và nắm bắt những kỹ thuật kiểm toán hiện đại, khoa học để có thể cạnh tranh được ngay trên chính “sân nhà”.

Trong các kỹ thuật kiểm toán, kỹ thuật phân tích được xem là một kỹ thuật kiểm toán có nhiều ưu điểm và đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của cuộc kiểm toán. Vì thế, vấn đề nghiên cứu và vận dụng phù hợp các thủ tục phân tích nhằm nâng cao hiệu quả kiểm toán trong thực tế là hết sức cần thiết đối với các công ty kiểm toán Việt Nam. Nhận thấy được tầm quan trọng của thủ tục phân tích này nên tôi quyết định chọn đề tài “ Hoàn Thiện Thủ Tục Phân Tích Trong Tiến Trình Lập Kế Hoạch Tại Các Công Ty Kiểm Toán Việt Nam “.

2. Mục Tiêu Nghiên Cứu

Nhằm phân tích và hệ thống hóa một số thủ tục phân tích được vận dụng phổ biến hiện nay trong tiến trình lập kế hoạch kiểm toán của các công ty kiểm toán Việt Nam. Trên cơ sở đó tìm ra những thông tin, yếu tố cần thiết để nhận diện khả năng xảy ra các sai sót và gian lận. Ngoài ra, thủ tục này giúp cho công tác kiểm toán được tiến hành nhanh chóng, hiệu quả và phù hợp với mục tiêu đề ra. Như vậy, việc xây dựng quy trình thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch kiểm toán không những nâng cao chất lượng cuộc kiểm toán tại các công ty kiểm toán Việt Nam mà còn giúp cho các kiểm toán viên, các công ty kiểm toán hạn chế được những rủi ro đối với cuộc kiểm toán, có cái nhìn tổng quát hơn về cách thức tiếp cận và đánh giá tình hình tài chính của các doanh nghiệp được kiểm toán.

3. Đối Tượng Nghiên Cứu

Thủ tục phân tích vận dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp cụ thể là: Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty Cổ Phần, Liên Doanh, Công ty TNHH … thông qua các chỉ tiêu thông tin tài chính và phi tài chính, thông tin ngành… Tuy nhiên, trong phạm vi đề tài này, chúng tôi chỉ tổng hợp và phân tích các vấn đề liên quan đến hoàn thiện việc vận dụng thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các công ty kiểm toán Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng kiểm và hạn chế những rủi ro trong quá trình thực hiện kiểm toán.

4. Phương Pháp Nghiên Cứu

Cơ sở của phương pháp luận là Học thuyết của Mác về Chủ nghĩa duy vật biện chứng. Với phương pháp này, chúng ta xem xét đối tượng nghiên cứu trong mối quan hệ vận động và phát triển, đồng thời có thể xem xét chúng trong mối liên hệ toàn diện với các sự vật có liên quan. Thêm vào đó, việc sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp, đối chiếu giữa lý luận và thực tiễn, sẽ giúp chúng ta phân loại và hệ thống các thủ tục phân tích để có thể đưa ra mô hình và hoàn thiện quy trình vận dụng thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán của các công ty kiểm toán Việt Nam. Quy trình này có thể nhận diện và giảm thiểu những rủi ro mà các kiểm toán viên, các công ty kiểm toán có thể gặp phải; đồng thời cũng đáp ứng được các nhu cầu về thời gian, nhân sự và chất lượng của cuộc kiểm toán. Ngoài ra, chúng tôi đã tiến hành điều tra tại các công ty kiểm toán, kể cả các công ty kiểm toán nước ngoài, để khảo sát và đánh giá tình hình thực hiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch kiểm toán. Việc khảo sát các công ty kiểm toán nước ngoài chỉ mang tính chất tham chiếu, để từ đó giúp cho các công ty kiểm toán Việt Nam hoàn thiện hơn

ThS01.084_Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các công ty kiểm toán Việt Nam

admin

✍✍✍ Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP. ✍✍✍ Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *