Hoàn thiện cơ chế tài chính các công ty sổ xố kiến thiết miền nam

ThS01.018_Hoàn thiện cơ chế tài chính các công ty sổ xố kiến thiết miền nam


1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Hàng hóa vật chất và hàng hóa dịch vụ là hai yếu tố cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường. Xu hướng phát triển của kinh tế thế giới đã chứng minh rằng: giá trị do lĩnh vực dịch vụ tạo ra đóng góp ngày càng nhiều hơn cho GDP của quốc gia với tỉ trọng hơn 60%. Hiện nay, chỉ số này ở Việt Nam chiếm khoảng 40% GDP nhưng đây là kết quả khả quan đạt được trong quá trình đổi mới.

Lĩnh vực dịch vụ giải trí và nhất là hoạt động giải trí có thưởng như xổ số đã cùng góp vào thành quả trên.

Tổng kết giai đoạn 2001 – 2005, Việt Nam đã đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội do Đại hội Đảng lần thứ IX đề ra: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,4%/năm, năm 2005 đạt 8,4%. Mức độ tăng GDP các năm tiếp theo luôn duy trì ở mức cao: năm 2006 đạt 8,17%, năm 2007 đạt 8,48% và 9 tháng đầu năm 2008 đạt 6,52%. Hoạt động xổ số góp chung vào thành quả trên bằng việc thu hút thêm nguồn vốn cho ngân sách để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp y tế, giáo dục, phúc lợi công cộng. Trong 2 năm 2004 – 2005, tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành xổ số đạt 22%/năm, đóng góp ngân sách tăng bình quân 20%/năm. Tổng doanh thu xổ số, đặt cược và trò chơi có thưởng đạt 2,7% GDP.

Bên cạnh đó, hoạt động xổ số thời gian qua đã bộc lộ những hạn chế:

1 – Quy mô thị trường nhỏ. Hoạt động xổ số phát triển chưa thực sự ổn định, vững chắc.

2 – Cơ cấu sản phẩm chưa phù hợp. Công nghệ quản lý lạc hậu, không khai thác được thị trường tiềm năng.

3 – Hiện tượng cạnh tranh bất bình đẳng đã được chấn chỉnh nhưng chưa triệt để.

4 – Công tác quản lý Nhà nước bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế tính năng động của doanh nghiệp thành viên.

Những vấn đề tồn tại trên cần được khắc phục nhằm hoàn thiện hoạt động xổ số Việt Nam, thích ứng với giai đoạn hội nhập thế giới. Chính vì thế, tôi chọn đề tài “Hoàn thiện cơ chế tài chính các Công ty xổ số kiến thiết khu vực Miền Nam” để nghiên cứu.

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Qua nghiên cứu hoạt động xổ số của Việt Nam và các quốc gia điển hình trên thế giới kết hợp với tham khảo những công trình nghiên cứu đã công bố, luận văn góp phần làm sáng tỏ và cập nhật các vấn đề lý luận cơ bản về xổ số. Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động xổ số Việt Nam, nhận diện những hạn chế phát sinh do môi trường kinh tế, xã hội đã thay đổi, từ đó hình thành các
giải pháp đổi mới nhằm hoàn thiện cơ chế tà i chính riêng có của những doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đề tài nghiên cứu được thực hiện trong phạm vi hoạt động xổ số của khu vực Miền Nam – một hình thức giải trí có thưởng tại Việt Nam. Trong đó, luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề thuộc cơ chế tài chính của Công ty xổ số kiến thiết kinh doanh trong lĩnh vực độc quyền Nhà nước.

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Hoạt động xổ số tại Việt Nam đang vận động và phát triển không ngừng.

Do đó, trong suốt quá trình tiếp cận và nghiên cứu đề tài, luận văn được hoàn thành dựa trên cơ sở sử dụng triệt để phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Bên cạnh đó, phương pháp dự báo, phân tích, so sánh và thống kê các số liệu báo cáo được sử dụng kết hợp với khảo sát và trải nghiệm thực tế.

5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Bên cạnh tính kế thừa trong nghiên cứu, luận văn đã tiếp cận và nghiên cứu đối tượng dưới góc độ cơ chế tài chính với những số liệu cung cấp xác thực phản ánh rỏ nét hơn thực trạng của hoạt động xổ số Việt Nam. Đây là cơ sở nâng cao độ tin cậy và khả năng ứng dụng của các giải pháp trong thực tiễn. Công trình nghiên cứu này góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở lý luận hiện có về hoạt động xổ số Việt Nam, phục vụ cho những nghiên cứu tiếp theo.

6. KẾT CẤU LUẬN VĂN

Ngoài phần mở đầu, luận văn có kết cấu như sau:

Chương 1: Lý luận tổng quan về cơ chế tài chính.

Chương 2: Thực trạng cơ chế tài chính các Công ty xổ số kiến thiết khu vực Miền Nam.

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính các Công ty xổ số kiến thiết khu vực Miền Nam

ThS01.018_Hoàn thiện cơ chế tài chính các công ty sổ xố kiến thiết miền nam

admin

✍✍✍ Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP. ✍✍✍ Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *