Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam

LA02.041_Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam
Chuyên ngành: Kinh tế bảo hiểm
Mã số: 62.31.03.01
Nghiên cứu sinh: Trịnh Thị Xuân Dung
Người hướng dẫn: 1. TS. Phạm Thị Định   2. TS. Vương Hoàng Long

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận:

Trên cơ sở nghiên cứu các khái niệm về thị trường, thị trường bảo hiểm, luận án đưa ra khái niệm về thị trường bảo hiểm phi nhân thọ là nơi diễn ra các hoạt động liên quan đến việc mua và bán các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ, theo đó khái niệm thị trường bảo hiểm phi nhân thọ không chỉ dừng lại ở giới hạn khi hợp đồng bảo hiểm ký kết mà bao gồm tất cả các hoạt động liên quan như: tư vấn bảo hiểm, đánh giá rủi ro, giám định bồi thường, công tác đề phòng hạn chế tổn thất.

Để đánh giá sự phát triển của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, việc xây dựng các chỉ tiêu phản ánh sự phát triển của thị trường là hết sức quan trọng. Vì vậy, luận án đã nghiên cứu xây dựng hệ thống các chỉ tiêu này bao gồm 20 chỉ tiêu và được chia thành ba nhóm. Đây là kết quả nghiên cứu mới của luận án mà các nghiên cứu trước đây chưa có.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án:

Trên cơ sở phân tích thực trạng phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam, luận án nhận định bốn điểm tồn tại, hạn chế cơ bản của thị trường và sáu nguyên nhân cơ bản dẫn đến những tồn tại này. Nhiều nghiên cứu công bố cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn tới việc kinh doanh bảo hiểm của các doanh nghiệp thua lỗ là do tỷ lệ bồi thường cao. Tuy nhiên, qua nghiên cứu thực tế và so sánh với các nước (như Thái lan, Malaysia), luận án chỉ ra rằng tình trạng kinh doanh thua lỗ của các doanh nghiệp là nằm ở chi phí quản lý cao. Việc xác định chính xác nguyên nhân này là hết sức quan trọng để các doanh nghiệp có giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Luận án đưa ra bảy nhóm giải pháp nhằm phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam đến năm 2020, trong đó bao gồm các đề xuất mới của luận án là:

– Các đề xuất cụ thể đối với quy định pháp lý về cung cấp hàng qua biên giới, quy định về xếp hạng doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm, quy định về đấu thầu bảo hiểm, quy định về bảo hiểm sức khỏe.

– Các đề xuất về xây dựng đề án, chương trình bảo hiểm vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội quốc gia như bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

– Đề xuất thành lập tách riêng Hiệp hội các nhà bảo hiểm phi nhân thọ.

– Đề xuất thành lập trang web về giáo dục bảo hiểm.

———–

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis theme: Solutions to developing the nonlife insurance market in Vietnam
Major: Insurance Economics
Code: 62.31.03.01

New academic and theoretical contributions

On the basis of studying concepts  on the market, insurance market, the thesis has put forth the concept on non-life insurance market is the place where activities related to the purchase and sale of non-life insurance products, accordingly, the concept on non-life insurance market does not just stop at the limit at which the insurance policy is concluded, but also it comprises all related activities such as: insurance consulting, risk assessment, verification for compensation, prevention on losses.

To assess the development of non-life insurance market, the construction of norms for demonstrating the development of the market is extremely important. Therefore, the thesis has studied the system of these norms, including 20 targets in three groups. They are the findings of the thesis that the previous studies did not have.

Findings, new proposals from the research and survey results of the thesis

On the basis of analyzing the real development status of the non-life insurance market in Vietnam, the dissertation has identified 4 basic shortcomings of the market, and six root causes leading to the remaining issues. Many published studies says that one of the causes leading to the losses in doing insurance business is due to the high rate of compensation. However, through the practical research and conducting comparisons with other countries (such as Thailand, Malaysia), the thesis points out that losses of insurance businesses are because of the high management costs. Exactly determining the cause is critical so that enterprises can have tailored solutions to raise their business efficiency.

The thesis has proposed 07 solution groups to develop the non-life insurance market in Vietnam up to 2020, including the new proposals of the thesis as follows:

– Specific proposals for legal regulations on cross-border commodity supply, rules on rating for reinsurance organizations, insurance tender, and regulations on health insurance.

– Suggestions on building the project and program on insurance for national socio-economic development targets such as export credit insurance.

– Proposals on establishing Non-life Insurance Association.

– Proposals on building the website on insurance education.

Although the author has tried all bests for the research, the thesis does not avoid the limitations, shortcomings such as failure to implement surveys on full market statistics because of  the fact that Vietnam does not release statistics … to be able to further study the “demand” of non-life insurance market in Vietnam.

LA02.041_Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *