Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Nam Á đến năm 2015

ThS01.017_Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Nam Á đến năm 2015


1. Tính cấp thiết của luận án

Mặt dù tình hình kinh tế và chính trị thế giới có nhiều biến động phức tạp, thế nhưng hoạt động ngân hàng vẫn đã và đang diễn ra trong điều kiện thị trường và dịch vụ tài chính phát triển sôi nổi. Đến nay, ngành ngân hàng đã cơ bản hoàn thiện căn bản khuôn khổ pháp lý, các cơ chế chính sách quản lý nhà nước về tiền tệ, tín dụng và các công cụ điều hành chính sách tiền tệ của NHTW, nâng
cao kỹ năng quản trị điều hành, quy mô và năng lực hoạt động phù hợp với yêu cầu đổi mới và phát triển của nền kinh tế cũng như hội nhập kinh tế quốc tế.

Bước vào thế kỷ 21, trong xu thế hội nhập thế giới và khu vực, ngành ngân hàng nói chung và NHTMCP nói riêng đang phải đối mặt với những cơ hội và thách thức của xu thế hội nhập. Trong một môi trường với quá nhiều khó khăn, thách thức như vậy, để đứng vững được trên thị trường đã là một điều khó, còn để tăng trưởng và phát triển được lại là vấn đề vô cùng khó khăn hơn. Yêu cầu của các NHTMCP là cần phải cải tiến và tiếp tục đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh để xứng đáng với vai trò “huyết mạnh chính” của nền kinh tế.

Chính vì vậy, hơn lúc nào hết việc tìm hiểu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng tính cạnh tranh, nâng cao vị thế, quy mô của ngân hàng trong quá trình hội nhập là một vấn đề cấp thiết đặt ra đối với Ngân hàng TMCP Nam Á. Trên cơ sở đó, học viên đã chọn đề tài nghiên cứu là: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Nam
Á đến năm 2015”.

2. Mục tiêu nghiên cứu

– Làm rõ lý luận tổng quan về ngân hàng thương mại và các chỉ tiêu để phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại.

– Phân tích thực trạng về năng lực tài chính của Ngân hàng TMCP Nam Á.

– Đánh giá năng lực hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Nam Á thông qua việc phân tích các yếu tố môi trường ảnh hưởng.

– Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Nam Á.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Nam Á. Trong khuôn khổ luận văn này, tác giả chỉ nghiên cứu các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Nam Á có so sánh, đối chiếu với một số NHTM khác trong cùng giai đoạn 2002-2006.

4. Phương pháp nghiên cứu

Tác giả sử dụng phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh trên cơ sở số liệu thứ cấp (2002-2006). Ngoài ra, tác giả còn phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, thách thức và cơ hội của Ngân hàng TMCP Nam Á.

5. Bố cục của đề tài

Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, đề tài gồm 03 chương:

– Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại và hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại.

– Chương 2: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Nam Á

– Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Nam Á đến năm 2015.

6. Đóng góp mới của đề tài.

– Những kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần bổ sung và hệ thống hóa những vấn đề mang tính lý luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu những đề tài tương tự đối với tất cả các NHTM khác.

– Luận văn đã nêu lên được thực trạng về năng lực tài chính của Ngân hàng TMCP Nam Á, qua phân tích đưa ra những thành công và hạn chế trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

– Bên cạnh đó luận văn đã nêu lên được vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng với những giải pháp và kiến nghị cụ thể phù hợp với tình hình thực tế. Các giải pháp trình bày trong luận văn sẽ được áp dụng rộng rãi trong hoạt động kinh doanh của các NHTM tại Việt Nam

ThS01.017_Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Nam Á đến năm 2015

admin

✍✍✍ Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP. ✍✍✍ Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *