Chính sách quản lý nhà nước đối với kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam

LA03.037_Chính sách quản lý nhà nước đối với kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Chính sách quản lý nhà nước đối với kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý)
Mã số: 62.34.01.01.QL
Nghiên cứu sinh: BÙI THỊ HỒNG VIỆT   
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS ĐOÀN THỊ THU HÀ     2. TS. VŨ THẾ BẰNG

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Luận án chỉ rõ các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh xăng dầu chính là các yếu tố ảnh hưởng đến cung và cầu về xăng dầu. Những nhân tố ảnh hưởng đến cung về xăng dầu: (1) Hạn ngạch của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, (2) Lượng dầu trong kho dự trữ của Tổ chức năng lượng thế giới IEA, (3) Tình hình chính trị trên thế giới, (3) Hoạt động đầu tư, thăm dò và khai thác các mỏ dầu khí mới. Những nhân tố ảnh hưởng đến cầu về xăng dầu: (1) Sự tăng trưởng của kinh tế thế giới, (2) Sự đầu cơ của các quốc gia và các hãng xăng dầu lớn trên thế giới, (3) Yếu tố thời tiết, (4) Việc sử dụng nhiên liệu thay thế và sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật.

Bên cạnh các chính sách phổ biến trong quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu, bao gồm các chính sách về điều kiện gia nhập thị trường, chính sách về tổ chức thị trường, chính sách về quản lý đo lường và chất lượng xăng dầu, chính sách về phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường, luận án bổ sung một số chính sách khác cần đưa vào áp dụng  tùy theo điều kiện phát triển và tính chất của từng nền kinh tế, đó là chính sách hạn mức, chính sách thuế, chính sách giá, chính sách dự trữ. Đối với mỗi chính sách này, luận án lý giải vai trò cũng như các giải pháp thường được sử dụng.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

Kết quả nghiên cứu thực trạng chính sách quản lý nhà nước đối với kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam đã khẳng định chính sách quản lý nhà nước đối với kinh doanh xăng dầu đã sử dụng hàng loạt các công cụ can thiệp rất sâu vào thị trường, làm méo mó thị trường. Các chính sách liên quan đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu thường xuyên được thay đổi và được điều hành bằng các văn bản dưới luật, phân tán theo bộ chuyên ngành và giữa các bộ đó chưa có sự phối hợp chặt chẽ, việc đánh giá hiệu quả của các chính sách này dường như chưa được thực hiện một cách khoa học và đúng nghĩa.

Luận án đã đưa ra các quan điểm và các giải pháp để hoàn thiện chính sách quản lý nhà nước đối với kinh doanh xăng dầu, trong đó có các giải pháp:

(1) Chuẩn hóa các điều kiện kinh doanh xăng dầu
(2) Trao cho doanh nghiệp quyền tự quyết định giá.
(3) Quy hoạch phát triển hệ thống các công trình xăng dầu và  tổ chức lại thị trường xăng dầu.
(4) Tăng khối lượng dự trữ quốc gia về xăng dầu.

Để thực hiện được các giải pháp trên, luận án đề xuất các điều kiện sau:
– Xây dựng và ban hành Luật kinh doanh xăng dầu.
– Tăng cường thanh tra, kiểm tra của Nhà nước đối với kinh doanh xăng dầu.

LA03.037_Chính sách quản lý nhà nước đối với kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *