Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng đối với hoạt động Mobile Marketing tại khu vực nội thành Hà Nội

LA10.002_Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng đối với hoạt động Mobile Marketing tại khu vực nội thành Hà Nội


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng đối với hoạt động Mobile Marketing tại khu vực nội thành Hà Nội
Chuyên ngành: Marketing
Mã số: 62.34.05.01
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hải Ninh               
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Trương Đình Chiến        2. TS. Bùi Quốc Bảo

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

1. Giải thích và xác định xu thế thực hiện các  hành vi cơ bản của người tiêu dùng đối với hoạt động Mobile Marketing.

2. Bổ sung và tiến hành đánh giá mức độ ảnh hưởng của nhân tố kinh nghiệm trong mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng đối với hoạt động Mobile Marketing

3. Kết quả điều tra thực tế tại khu vực nội thành Hà Nội về hành vi và các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi và thái độ của người tiêu dùng đối với hoạt động Mobile Marketing cho thấy:

– Người tiêu dùng khu vực nội thành Hà Nội có xu hướng thực hiện các hành vi mang tính tiêu cực đối với hoạt động Mobile Marketing.

– Có hai nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng là kinh nghiệm và thái độ của họ. Trong đó, nhân tố thái độ có ảnh hưởng tích cực và nhân tố kinh nghiệm có ảnh hưởng tiêu cực đến hành vi. Nhân tố thái độ có mức độ ảnh hưởng lớn hơn nhân tố kinh nghiệm

– Có bốn nhóm nhân tố ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng là : Cảm nhận về giá trị thông tin, Cảm nhận về giá trị giải trí, sự tin cậy, sự phiền nhiễu. Trong đó sự phiền nhiễu mà các chương trình Mobile Marketing mang lại sẽ tạo ra thái độ không tích cực cho người tiêu dùng.

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra một số đề xuất cho các đơn vị tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ Mobile Marketing, cụ thể:

– Nhóm doanh nghiệp và các nhãn hàng: chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, quan tâm đến giá trị thông tin của chương trình Mobile Marketing, xây dựng niềm tin với người tiêu dùng, kết hợp Mobile Marketing với các kênh truyền thông đa phương tiện, tặng quà cho người nhận tin nhắn quảng cáo hoặc tham gia chương trình Mobile Marketing.

– Nhóm công ty Marketing: tôn trọng người tiêu dùng, đa dạng hóa kịch bản để tạo thêm giá trị giải trí, tập trung vào giới trẻ.

– Các công ty tích hợp công g nghệ: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới cho Mobile Marketing

– Các đơn vị quản lý: Nhà mạng cần hướng dẫn chi tiết và có chế tài xử phạt đối với các đơn vị vi pham qui định, xây dựng hệ thống kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các kịch bản Mobile Marketing của các doanh nghiệp. Các cơ quan quản lý nhà nước nên sớm thông qua bản dự thảo điều chỉnh và bổ sung Nghị định chống thư rác.

Hướng nghiên cứu tiếp theo

Mở rộng đối tượng nghiên cứu và phạm vi khảo sát để có thể đánh giá chính xác phản ứng, thái độ và hành vi của người tiêu dùng Việt Nam đối với hoạt động Mobile Marketing.

———————-

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS 

Thesis theme: Factors affecting consumer behaviors toward Mobile Marketing in the inner city Hanoi
Major: Marketing
Code: 62.34.05.01
Graduate student: Nguyen Hai Ninh     
Scientific advisor:    1. Assoc.Prof.Dr. Truong Dinh Chien  2. Dr. Bui Quoc Bao

New contributions in academic, theoretical aspects 

1. Explain and identify the trend of consumer’s behaviors  toward Mobile Marketing activities.

2. Supplement and assess the impacts of the new factor – consumer’s experience in the proposed research model of ‘Factors affecting consumer behavior toward Mobile Marketing’

3. The actual results of the investigation about the consumer behaviors and the factors that affect their behaviors and attitudes toward Mobile Marketing activities in the inner city Hanoi show that:

– Consumers in the inner city Hanoi tend to perform negative behaviors toward Mobile Marketing activities.

– There are two main factors that affect the consumer behavior are:  the experience and the attitude. In particular, experience has negative influence and the attitude has positive influence on behavior. Attitude factor has a greater degree of influence than the factor experience

– There are four factors that influence consumer’s attitude are: Percieved information, comment on entertainment value, reliability, annoying. In which the distractions that Mobile Marketing programs bring will create a positive attitude to consumers.

The new proposals drawn from the research results

Based on the research findings, author provide some suggestions for the process of providing Mobile Marketing services in Vietnam market, including:

– Brands: focus on building customer databases, concern more about the informativeness of Mobile Marketing programs, building trust with consumers, integrating Mobile Marketing to other multimedia channels, attach ptomotional gifts to Mobile Marketing messages.- Marketing companies: Respect consumers, diversify Mobile Marketing scripts to create more entertainment values, focusing on young people.

– Mobile technology integrated companies : Research and apply new technologies for Mobile Marketing channel.

– Management units: Mobile operators have to release more detailed instructions and penalties for companies or brands which violate the regulations, building the inspection system which is used to strictly control the implementation of Mobile Marketing progams. Government offices  should adopted the edited draft of the ani – spam decree.

Further research directions

Expand the research object and scope of the survey for more understanding about the reactions, attitudes and behavior of Vietnamese consumers toward Mobile Marketing activities.

LA10.002_Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng đối với hoạt động Mobile Marketing tại khu vực nội thành Hà Nội

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *