Ảnh hưởng của tín ngưỡng truyền thống Việt Nam đến đời sống đạo của người Công giáo ở giáo phận Bùi Chu – Nam Định hiện nay

LA33.001_Ảnh hưởng của tín ngưỡng truyền thống Việt Nam đến đời sống đạo của người Công giáo ở giáo phận Bùi Chu – Nam Định hiện nay


THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài: “Ảnh hưởng của tín ngưỡng truyền thống Việt Nam đến đời sống đạo của người Công giáo ở giáo phận Bùi Chu – Nam Định hiện nay”.

Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS; Mã số: 62 22 03 02

Tên tác giả: Mai Diệu Anh

Người hướng dẫn khoa học: 1. GS.TS. Nguyễn Hùng Hậu

2. PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương

Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Việt Nam là một quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo. Các tín ngưỡng truyền thống đa dạng, phong phú, góp phần làm nên bản sắc văn hóa dân tộc. Công giáo là một tôn giáo mang đậm tính khuôn mẫu, lý tính của truyền thống văn hóa phương Tây, vì vậy khi du nhập vào Việt Nam, trong một thời gian dài, về mặt quan phương, tôn giáo này không thể hòa đồng với văn hóa truyền thống Việt Nam nói chung, tín ngưỡng truyền thống Việt Nam nói riêng.

2. Xét một cách toàn diện, ảnh hưởng của tín ngưỡng truyền thống Việt Nam đến đời sống đạo của người Công giáo ở giáo phận Bùi Chu – Nam Định – nơi khởi nguồn cho sự hình thành và phát triển Công giáo ở Việt Nam – diễn ra theo một quá trình lịch sử ngay từ trước Công đồng Vatican II , dù rằng sau Công đồng Vatican II , ảnh hưởng này mới thực sự sâu sắc.

3. Hiện nay, nhìn chung tín ngưỡng truyền thống Việt Nam có ảnh hưởng tích cực đến đời sống đạo của người Công giáo ở giáo phận Bùi Chu – Nam Định. Tuy nhiên vẫn tồn tại một số biểu hiện tiêu cực mà nguyên nhân chủ yếu của nó là: 1) Việc giáo dục, nâng cao ý thức mỗi người Công giáo về trách nhiệm công dân còn hạn chế; 2) Sự phục hồi nhanh chóng của các loại hình tín ngưỡng truyền thống trên địa bàn giáo phận Bùi Chu trong điều kiện nền kinh tế thị trường phát sinh những mặt trái; 3) Cán bộ làm công tác văn hóa từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở còn yếu, thiếu nhạy bén; 4) Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư trên địa bàn giáo phận Bùi Chu chưa được duy trì thường xuyên; 5) Chưa có hệ thống văn bản đồng bộ với việc quản lý các loại hình tín ngưỡng truyền thống. Chế tài còn thấp và khó thực hiện.

4. Các giải pháp cơ bản nhằm góp phần phát huy ảnh hưởng tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của tín ngưỡng truyền thống Việt Nam đến đời sống đạo của người Công giáo ở giáo phận Bùi Chu – Nam Định hiện nay: 1)Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa Công giáo; 2) Giải pháp về nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào người Công giáo Bùi Chu; 3) Giải pháp về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách đối với tín ngưỡng truyền thống và lễ hội Công giáo; 4) Giải pháp về xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo; 5) Giải pháp về tăng cường công tác tranh thủ các giáo sĩ, Ban hành giáo trong Công giáo; 6) Giải pháp từ phía Giáo hội Công giáo.

BRIEF INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF DOCTORAL THESIS

Title: The influence of Vietnamese traditional beliefs on religious life of Catholics in the diocese of Bui Chu – Nam Dinh today

Field of Study : Dialectical Materialism and Historical Materialism Code: 62 22 03 02

PhD Candidate : Mai Dieu Anh

Supervisor : Prof.Dr. Nguyen Hung Hau

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Hong Duong

Training Institution: Ho Chi Minh National Academy of Politics

SUMMARY OF THE MAJOR CONCLUTIONS

1. Vietnam is a country of multi-faiths and religions. There are the abundance and diversity of the traditional religious that contribute to the nation’s cultural identity. Catholicism is a religion with strong pattern and rationality of traditional Western culture, therefore when entering Vietnam, in a long time, in terms of the viewpoint, this religion can not get along with Vietnam culture in general and Vietnamese traditional beliefs in particular.

2. Taking comprehensive approach into consideration, the influence of Vietnamese traditional beliefs to the religious life of the Catholics in Bui Chu – Nam Dinh where Catholics in Vietnam starts and develops – took place in a historical process which even began before the Second Vatican Community, even though the Second Vatican Council have more significant influence.

3. Currently, in general, Vietnamese traditional beliefs has a positive impact on the religious lives of the Catholics in the diocese of Bui Chu – Nam Dinh. However, there exist some negative manifestations which because of the following reasons: 1) The limitation of education, raising awareness of each Catholic about the citizen responsibility; 2) The rapid recovery of the traditional belief forms in the diocese of Bui Chu in the economic markets arise the downside; 3) The quality of officials working in the culture field from provincial to local level is low and insensitive; 4) The movement “All people unite to build cultural life” in residential locality in Bui Chu diocese has not been regularly maintained; 5) Lacking of synchronized writing documents with the management of the various traditional beliefs forms. Sanctions are low and difficult to implement.

4. Some solutions to promote the positive effects and limit the negative effects of Vietnamese traditional beliefs on religious life of Catholics in the diocese of Bui Chu-Nam Dinh: 1) Preservation and promotion of cultural heritage values ​​of the Catholic; 2) Solutions to improve the material and spiritual lives for the Catholics in Bui Chu; 3) Solutions to build and complete the system of legal and policies for the traditional beliefs and Catholic festival; 4) Solutions to build and strengthen officials who do religious work; 5) Solutions to take advantage of clergies man, , Committee of practicing Catholic dogmas 6) Solutions from the Catholic Church.

LA33.001_Ảnh hưởng của tín ngưỡng truyền thống Việt Nam đến đời sống đạo của người Công giáo ở giáo phận Bùi Chu – Nam Định hiện nay

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *